Saturday, 13 July 2024 - 9 : 53 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

‘มปอ.’สร้างผู้นำเยาวชน แก้ปัญหาดื่ม ‘แอลกอฮอล์’

มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำเยาวชน ผลักดันการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทางที่ผิด สร้างความตระหนักรู้ผลกระทบของการดื่มก่อนวัยอันควร พร้อมเทคนิครับมือลูกค้านักดื่มอย่างมืออาชีพ

นางสาวชัชฎา จันทรางศุ ประธานมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) ประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำเยาวชนมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 (TFRD Youth Leader Workshop – Batch 1/2023) โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิฯ วิทยากร ผู้บริหารสถาบันการศึกษา อาจารย์ นักศึกษา ผู้นำเยาวชน สื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

นางสาวชัชฎา จันทรางศุ ประธานมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) หรือ Thai Foundation for Responsible Drinking (TFRD) กล่าวว่า มปอ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำเยาวชนมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 โดยเป็นการอบรมและสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนของ มปอ. รุ่นแรก นับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิฯ มากว่า 9 ปี ในเป้าหมายของการช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทางที่ผิด ทั้งนี้ มูลนิธิฯ มุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคมที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคการศึกษา ซึ่งมีเยาวชนอันเป็นบุคลากรที่สำคัญและเป็นอนาคตของประเทศ เพื่อสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

นางสาวชัชฎา กล่าวต่อว่า ผู้นำเยาวชน นักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาและคณะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นหนึ่งในบุคลากรที่สำคัญของประเทศชาติ เป็นกลุ่มที่จะช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายในเรื่องของการให้บริการและการดื่มอย่างรับผิดชอบอันเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดื่มแอลกอฮอล์ในทางที่ผิด มูลนิธิฯ จัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชน โดยออกแบบหลักสูตรเฉพาะที่มุ่งเน้นเรื่องการให้ความเข้าใจถึงผลกระทบต่อร่างกายของการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนวัยอันควรและในปริมาณที่มากเกินไป การให้บริการอย่างรับผิดชอบ เทคนิคการรับมือและการดูแลลูกค้าอย่างมืออาชีพ รวมทั้งการสร้างและวิธีสื่อสารการรณรงค์เรื่องการดื่มอย่างรับผิดชอบ ซึ่งล้วนแต่เป็นองค์ความรู้ที่สำคัญและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงตอนเริ่มทำงาน

“นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายจากวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ต่อร่างกาย (DRINKIQ) การให้บริการอย่างรับผิดชอบ เทคนิคการรับมือและการดูแลลูกค้านักดื่มอย่างมืออาชีพ รวมถึงการสร้างและวิธีสื่อสารการรณรงค์เรื่องการดื่มอย่างรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้ในการทำงานจริงตามสาขาอาชีพ เป็นการเสริมสร้างรากฐานที่แข็งแรงโดยเฉพาะกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการบริการ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต” ประธานมูลนิธิฯ กล่าวย้ำ

© 2021 thairemark.com