Wednesday, 17 April 2024 - 6 : 22 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

‘สภากาแฟชลบุรี’ถกระดมสมองพัฒนาจังหวัดยั่งยืน

“ธวัชชัย”ผู้ว่าฯชลบุรี เปิดกิจกรรม“สภากาแฟชลบุรี”ถกปัญหาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาจังหวัดอย่างบูรณาการและยั่งยืน

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสุภรณ์ วีรวรรณ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการสร้างสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและติดตามภารกิจต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน และติดตามภารกิจการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยมี นายวินัย เลิศประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี นายชัยชนะ เลาหศิริปัญญา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรี นายชุติเดช ศิริมงคล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี นายนิติ วิวัฒน์วานิช, นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายพิสัณห์ เนื่องจำนงค์ คลังจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการและคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี จัดขึ้นโดยหน่วยงานในสังกัดแต่ละกระทรวงภายในจังหวัดชลบุรีจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งครั้งนี้เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพ

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สภากาแฟ ชลบุรี คือการประชุมนอกรอบในตอนเช้าเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนในพื้นที่ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกับหน่วยงานภายในจังหวัดชลบุรีอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาพร้อมหาแนวทางการดำเนินงานให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชลบุรีให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างบูรณาการและยั่งยืน

© 2021 thairemark.com