Monday, 20 May 2024 - 10 : 23 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผู้ว่าฯชลบุรีเปิดหน่วยบริการ “ลูกพ่อเรย์เพื่อสังคม สืบสานจิตตารมณ์เพื่อเด็กและคนพิการ”

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยบริการ “ลูกพ่อเรย์เพื่อสังคม” โครงการ “รำลึก 20 ปี หลวงพ่อเรย์ : สืบสานจิตตารมณ์เพื่อเด็กและคนพิการ” ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อนการพัฒนาคนพิการ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี บาทหลวงสุขุม ธนะสิงห์ อธิการคณะพระมหาไถ่ พัทยา น.ส.จันจิรา ไทยบัณฑิตย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี น.ส.ภารดี เผือกโสภา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอบางละมุง นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ ผู้จัดการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิด

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรำลึก 20 ปี คุณพ่อเรย์ สืบสานเจตนารมณ์เพื่อเด็กและคนพิการ รวมถึงเพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงชีวิตและคุณงามความดีของคุณพ่อเรย์ ที่ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานเพื่อเด็กและคนพิการ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการสู่การมีงานทำที่มีคุณค่ามากกว่าสี่ทศวรรษ ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการระดับดีมาก มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านการจัดการศึกษา การฝึกอาชีพ และบริการจัดหางาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

© 2021 thairemark.com