Tuesday, 28 November 2023 - 9 : 26 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

มูลนิธิศุภนิมิตฯ จับมือUSAIDชี้แจงแผนงาน โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เฟส 2 ที่เชียงราย

มูลนิธิศุภนิมิตฯ จับมือ องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ผ่านองค์กร Winrock International จัดสัมมนาชี้แจงแผนงาน โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เฟส 2 ที่เชียงราย

นายสรรพสกนธ์ ส่งสุขกาย ผู้จัดการการดำเนินงานโครงการ USAID Thailand CTIP มูลนิธิศุภนิมิตฯ

ปัญหาการค้ามนุษย์ ถือเป็นวาระแห่งชาติ ประเทศไทยยังคงถูกจัดลำดับอยู่ในกลุ่มประเทศที่ต้องถูกจับตามอง (Tier 2) มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรสาธารณกุศลที่ทำงานด้านการพัฒนาความอยู่ดีมีสุขแก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ โดยมีเด็กเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการค้ามนุษย์ที่จะนำไปสู่ประเด็นปัญหาอื่น ๆ ของสังคม จึงได้ดำเนิน โครงการป้องกันและยุติการค้ามนุษย์ในประเทศไทย ในชื่อ Counter Trafficking In Persons หรือ USAID Thailand CTIP โดยได้รับความร่วมมือจาก องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ผ่าน องค์กร Winrock International ในเฟสที่ 2

การจัดสัมมนาเพื่อชี้แจงแผนงานโครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เฟส 2 ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงาน องค์กร และเครือข่ายด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดตาก และจังหวัดสระแก้ว ได้รับทราบถึงแผนงานและแนวทางที่จะต้องทำงานร่วมกันตลอดระยะเวลา 4 ปี จากนี้ไป เพื่อลดการค้ามนุษย์ และปกป้องสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในประเทศไทย

น.ส.พรนภา สำรีราษฏร์  ผอ.สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงราย

“ ในเฟสที่ 1 เราเน้นในการพัฒนาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่ในจังหวัดเป้าหมายมีประสบการณ์ในการคัดแยกกลุ่มเป้าหมาย และเข้าใจในกระบวนการส่งต่อผู้เสียหายจากค้ามนุษย์ได้เป็นอย่างดี กลุ่มประชากรข้ามชาติในพื้นที่เป้าหมายได้มีความรู้ในสิทธิของตนเองเมื่อถูกละเมิด ส่วนในเฟสที่ 2 จะเน้นในการสร้างเครือข่ายการส่งต่อระหว่างประเทศ สนับสนุนกลไกการบังคับใช้ในระดับจังหวัดและอำเภอ และสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง โดยอาศัยเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ ” Mr. Harley Hamilton ผู้จัดการฝ่ายการจัดการทุนและปฏิบัติงานโครงการทุน มูลนิธิศุภนิมิตฯ กล่าว

นายสรรพสกนธ์ ส่งสุขกาย ผู้จัดการการดำเนินงานโครงการ USAID Thailand CTIP มูลนิธิศุภนิมิตฯ เปิดเผยว่า มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ดำเนินโครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในเฟสที่ 1 มาแล้วตั้งแต่ปี 2018 – 2021 โครงการนี้เป็นเฟสที่ 2 มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2023 – 2026 รวมระยะเวลา 4 ปี โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ผ่าน องค์กร Winrock International โดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ จะต้องทำงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคมที่มีส่วนในการขับเคลื่อน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในจังหวัดที่โครงการดำเนินการอยู่

Elizabeth Callender, Vulnerable Populations Team Lead USAID

ทั้ง 3 จังหวัด และให้การสนับสนุนการทำงานของจังหวัดนั้น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ คือลดการค้ามนุษย์ และปกป้องสิทธิผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ลดความต้องการและแรงจูงใจในการใช้แรงงานที่ถูกค้ามนุษย์ เพิ่มศักยภาพและคุ้มครองสิทธิประชากรกลุ่มเสี่ยง และช่วยพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังทำงานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ในการต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทยอีกด้วย

“ ในเฟสที่ 2 นี้เรามุ่งเน้นในการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนกระบวนการส่งต่อผู้ถูกละเมิดระหว่างประเทศ ความท้าทายในการทำงานนนี้คือ กฎหมายการค้ามนุษย์ของแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกัน หรือบางประเทศก็ไม่มีกฎหมายการค้ามนุษย์ทำให้เกิดปัญหาในการประสานขอความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน ซึ่ง มูลนิธิศุภนิมิตฯ ใช้รูปแบบการจัดประชุม อบรม สัมมนาให้กับกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และให้มีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ ได้ ” นายสรรพสกนธ์ กล่าว

Mrs. Meghan MacBain ผู้จัดการภาคีโครงการ USAID Thailand CTIP

ด้าน นางสาวพรนภา สำรีราษฏร์ ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงราย กล่าวเพิ่มเติมว่า เชียงรายเป็นพื้นที่เป้าหมายหลักของการค้ามนุษย์ เนื่องจากมีองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างที่เอื้อต่อขบวนการค้ามนุษย์ เช่น ความต้องการแรงงานข้ามชาติราคาถูก ความต้องการใช้บริการทางเพศของนักท่องเที่ยว ความสะดวกในการเดินทางไปมาระหว่างประเทศ มีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่เยอะ ประกอบกับความต้องการรายได้ของกลุ่มเป้าหมายเอง เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อขบวนการค้ามนุษย์ การที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ และหน่วยงานเอ็นจีโอต่าง ๆ ได้เข้ามาสนับสนุนทำให้ปัญหานี้ลดลงได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง และการทำงานต่าง ๆ สามารถดำเนินไปได้ด้วยดี จนได้รับการชื่นชมจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ

ทั้งนี้ ภายในงานสัมมนา ยังได้จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานร่วมกัน และเปิดรับฟังข้อเสนอแนะ ระหว่างหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน จากทั้ง 3 จังหวัด ที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ อาทิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ป้องกันจังหวัด สถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ บ้านพักเด็กและครอบครัว แรงงานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด และหน่วยงานภาคประชาสังคม อาทิ มูลนิธิ และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและเด็ก เป็นต้น

Mr. Harley Hamilton ผู้จัดการฝ่ายการจัดการทุนและปฏิบัติงานโครงการทุน มูลนิธิศุภนิมิตฯ

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ยังมีความมุ่งมั่นดำเนินพันธกิจเพื่อความหวัง ความสุข และความยุติธรรมของเด็กทุกคน เปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กเปราะบางยากไร้สู่ความอยู่ดีมีสุข ทั้งด้านสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัยในชีวิต ส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ พัฒนาครอบครัวและชุมชนของเด็กเปราะบางให้มีความมั่นคงด้านอาชีพ พึ่งพาตนเองได้ รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน อาสาสมัคร และระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่เด็ก รวมถึงการสนับสนุนกลุ่มแรงงานต่างชาติให้สามารถเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ และสิทธิด้าน ต่าง ๆ ทั้งหมดคือการแก้ไขรากของปัญหา เป็นการดำเนินงานเพื่อเสริมพลัง สร้างความเข้มแข็ง ส่งเสริมให้เด็ก ครอบครัว ชุมชน และกลุ่มเปราะบางได้รับโอกาสและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

© 2021 thairemark.com