Friday, 24 May 2024 - 1 : 10 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

สำนักปลัดสำนักนายกจัดอบรมผู้ตรวจหลักสูตรผู้ตรวจราชการ

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี บรรยายพิเศษในการฝึกปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ในหัวข้อ “ความคาดหวังของหน่วยรับตรวจที่มีต่อผู้ตรวจราชการ” ณ ห้องประชุม โรงแรม เอส ศรีราชา โฮเทล แอนด์ รีสซิเดนซ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับสำนักงาน ก.พ.จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และภารกิจด้านการตรวจราชการโดยมีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมประกอบด้วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และนางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร นำผู้ตรวจราชการตามกระทรวงต่างๆ จำนวน 40 คน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2566

สำหรับการจัดฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง แนะนำ หรือทำความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับแนวทางและการปฏิบัติงานหรือการจัดทำการกิจตามนโยบายของรัฐบาล และแผนต่าง ๆ ของชาติ และของหน่วยงานของรัฐเพื่อตรวจติดตามว่าหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรีและคำสั่งของนายกรัฐมนตรี และเป็นไปตามความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนหรือยุทธศาสตร์ใดๆ ที่กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ซาติ หรือวาระแห่งชาติหรือไม่ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานหรือการจัดทำภารกิจของหน่วยงานของรัฐตลอดจนเพื่อสดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น และความต้องการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน แสวงหา ข้อเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในพื้นที่ต่อไป

ส่วนในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้ตรวจราชการได้จัดกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม พร้อมลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี 3 แห่ง ได้แก่ ชุมชนตะเคียนเตีย อำเภอบางละมุง ส่วนกลุ่มที่2 ลงพื้นที่ชายหาดพัทยา และรับฟังบรรยายสรุปที่ว่ศาลาว่าการเมืองพัทยา และกลุ่มที่ 3 ได้ลงพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง

© 2021 thairemark.com