Thursday, 25 July 2024 - 11 : 05 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ชลบุรีจัดกิจกรรม”จิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี” ตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี” ตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ.2566 จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงที่เน้นการบูรณาการในระดับพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและจัดให้มีกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี” เพื่อสร้างจิตสำนึกของข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความรักสามัคคีร่วมกันปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทรงงานและการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชนต่อไป เป็นต้นแบบความสำเร็จนำไปสู่การขยายผลพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ยึดหลักทฤษฎีใหม่ สู้ทุกวิกฤต พัฒนาคุณภาพชีวิต สู่ความยั่งยืนต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการดำเนินกิจกรรมของจิตอาสาพระราชทาน อาทิ ปลูกต้นไม้ บริเวณศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริ มาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือร่วมใจกันทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน ด้วยความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง และจะสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

© 2021 thairemark.com