Friday, 14 June 2024 - 7 : 37 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

สคร. ประเมิน DAD ให้คะแนนเต็ม 5 ด้านการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และผลงาน

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ประกาศคะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี 2566 ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM ซึ่ง DAD ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2566เต็ม 5.000 คะแนน ในหัวข้อที่ 1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และ หัวข้อที่ 2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีเพียง 2 รัฐวิสาหกิจ คือ DAD กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาก 51 รัฐวิสาหกิจ ที่ได้คะแนนประเมินเต็มในทั้งสองหัวข้อ

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท

ทั้งนี้เกณฑ์ประเมิน สคร. พิจารณาจากผลการดำเนินงาน 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และ 3. การบริหารจัดการองค์กรทั้ง 8 ด้าน (Core Business Enablers) ซึ่งเมื่อรวม 3 ข้อของเกณฑ์ประเมิน DAD ได้คะแนนรวมอยู่ที่ 4.2610 โดยปี 2566 DAD ได้ผลักดันงานก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน ซี โครงการอาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต และอาคารจอดรถ D สำเร็จตามแผนงาน ซึ่งอาคารจอดรรถ D ได้เปิดให้บริการต้นปี 2567 เป็นการยกระดับการให้บริการและคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหมดจึงเป็นผลสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของ DAD ตามภารกิจหลักเพื่อพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

© 2021 thairemark.com