Wednesday, 17 April 2024 - 4 : 01 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กองทุนประกันชีวิตจัดโครงการ “สร้างความร่วมมือระหว่างกองทุนประกันชีวิตและภาคธุรกิจประกันชีวิต”

กองทุนประกันชีวิตได้จัดโครงการ “สร้างความร่วมมือระหว่างกองทุนประกันชีวิตและภาคธุรกิจประกันชีวิต” ณ โรงแรม สวิสโซเทล รัชดา กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจากนายจรุง เชื้อจินดา รองผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทยและกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากภาคธุรกิจประกันชีวิต 21 บริษัท ตลอดจนสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน กองทุนประกันชีวิตและกองทุนประกันวินาศภัย รวมทั้งสื่อมวลชน

ทั้งนี้ นายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของกองทุนประกันชีวิต ตลอดจนผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปี 2566 พร้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2567 ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ปีของกองทุนประกันชีวิต รวมทั้งการเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบธุรกิจประกันชีวิต ด้วยการจัดทำรายงาน “การศึกษาและวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินกองทุนประกันชีวิต หากมีบริษัทประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ” และนำเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์ฯ ต่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะร่วมกัน เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต และการปฏิบัติงานของกองทุนประกันชีวิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การจัดโครงการฯ นี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือ พัฒนาระบบนิเวศเพื่อเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างกองทุนประกันชีวิตกับเครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาคธุรกิจประกันชีวิต ภาคธุรกิจประกันวินาศภัย สำนักงาน คปภ. ที่เป็นหน่วยงานกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย รวมทั้งสื่อมวลชนในการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ซึ่งสอดคล้องตามแผนปฏิบัติการ และยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานของกองทุนประกันชีวิตอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

© 2021 thairemark.com