Friday, 14 June 2024 - 6 : 10 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ธ.ก.ส. ร่วมพิธลีงนามความร่วมมือในการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) และกรรมการธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และนายมรกต พิธรัตน์ นายกสมาคม ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ระหว่าง ธ.ก.ส. มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรมส่งเสริมการเกษตรและสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน

ด้วยเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมยั่งยืน พร้อมทั้ง ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ นวัตกรรมสู่ชุมชน จากนั้นคณะผู้บริหารได้ร่วมเยี่ยมชมผลงานความร่วมมือที่ผ่านมา และการขับเคลื่อน เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางวนเกษตร ของธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็น พื้นที่การดําเนินกิจกรรมของ ธ.ก.ส. ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

© 2021 thairemark.com