Tuesday, 16 July 2024 - 4 : 47 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ดีพร้อมนำคณะกรรมการฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยเยี่ยมชม PASAYA

นางอังสนา โสมาภา ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย คุณสิงห์ จงประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นำทีมคณะกรรมการตรวจรับฯ และคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับให้การรับรองติดฉลาก Thailand Textiles Tag เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป พร้อมรับฟังแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอหมุนเวียน (Circular Textile)และการก้าวเข้าสู่โรงงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ณ บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด (PASAYA) สถานประกอบการที่ผ่านการรับรองและได้รับฉลากฯ  โดยมีคุณชเล วุทธานันท์ กรรมการผู้จัดการ และทีมงานให้การต้อนรับ

โดยฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย หรือ Thailand Textiles Tag นั้น เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) และได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) เสริมทัพนโยบาย Soft power ด้านแฟชั่น ของภาครัฐ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคภายใต้มาตรฐานสินค้าไทย ควบคู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด BCG Model เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

© 2021 thairemark.com