Wednesday, 24 July 2024 - 2 : 03 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

‘อนุชา’ยกเครื่องกรมพัฒนาที่ดินก้าวสู่องค์กรที่ทันสมัย

‘รมช.อนุชา’ มอบนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน ชูปรับแนวคิด เสริมองค์ความรู้ที่ทันสมัย ใช้ที่ดินในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ มุ่งให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานมอบนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน โดยมี นางสาวอนงค์นาถ จ่าแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 2801 กรมพัฒนาที่ดิน ว่า นโยบายสำคัญของรัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาภาคการเกษตร ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น จึงต้องบูรณาการหาแนวทางร่วมกัน สิ่งสำคัญคือการปรับเปลี่ยนแนวคิดการทำงาน เพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับเกษตรกร ปรับเปลี่ยนบริบทภาคเกษตร เพื่อให้ตอบโจทย์กับประเทศ และมีเป้าหมายเพิ่ม GDP ภาคเกษตรให้สูงขึ้น อีกทั้ง ต้องขับเคลื่อนการใช้พื้นที่ที่ดินในประเทศให้เต็มศักยภาพ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ รวมถึงการสร้างอาชีพเสริม โดยนโยบายเร่งด่วน คือการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มปริมาณผลผลิต ให้พี่น้องเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลุดพ้นความยากจน ลดภาระหนี้สิน ตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับ โครงการ “ชัยนาทโมเดล” เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดินสู่ฐานการผลิตที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรจำนวนกว่า 100 ครอบครัว ได้มีอาชีพเลี้ยงโคพื้นเมือง โดยให้องค์ความรู้ สนับสนุนแหล่งเงินทุน ใช้ปัจจัยการผลิตท้องถิ่น และหาช่องทางการตลาด เป็นการสร้างแหล่งอาหารโปรตีนที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนที่ยั่งยืน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าการผลิตพืชเพียงอย่างเดียว ลดความเสี่ยงด้านการผลิตและการตลาด อีกทั้งยังทำการผลิตในรูปแบบ BCG Model เพื่อรักษาระบบนิเวศเกษตรด้วย ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดินจึงต้องมุ่งเน้นกิจกรรมพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมไปผลิตพืชอื่นที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้เป็นแหล่งผลิตหญ้าอาหารสัตว์ในพื้นที่ ซึ่งอาจต้องให้มีการทำงานบูรณาการร่วมกับกรมปศุสัตว์ด้วย เป็นการเพิ่มทางเลือกในการปรับเปลี่ยนให้เกษตรกร และเกิดการสร้างรายได้ของเกษตรกรที่ยั่งยืน ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร กรมพัฒนาที่ดินขับเคลื่อนนโยบายผ่านกิจกรรม/โครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการพระราชดำริ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม การยกระดับการให้บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการดิน น้ำ พืช และสิ่งปรับปรุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน และการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล เป็นต้น

สำหรับการขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดินจะขับเคลื่อนศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตรผ่านศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินประจำตำบลเพื่อให้บริการประชาชน และการพัฒนาหมอดินอาสา ในด้านการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ จะมีโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน และโครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟู พื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และสุดท้ายการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร การทำการเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วย BCG / Carbon Credit / ลดเผาตอซัง / สินค้าเกษตรปลอดภัย จะส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) จัดทำฐานข้อมูลติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

© 2021 thairemark.com