Wednesday, 24 July 2024 - 6 : 13 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

MOU ความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สคบ. กับ สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงนาม MOU บันทึกความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค กับ สถาบันวิทยาลัยชุมชน

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความร่วมมือการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) พร้อมด้วยรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (นายนำชัย กฤษณาสกุล) ร่วมลงนามใน MOU บันทึกความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่างสคบ. กับ สถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมขับเคลื่อนด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านกฎหมาย การบริการวิชาการ และการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

สู่สถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้สอน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อด้วยการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความร่วมมือการคุ้มครองผู้บริโภคของภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ในการให้ความรู้เรื่อง “การบูรณาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค” และ “เกาะติดสถานการณ์

การคุ้มครองผู้บริโภคในยุคสื่อออนไลน์” ซึ่งมีประเด็นน่าสนใจ อาทิ ภารกิจของ สคบ. กฎหมาย ความรู้ด้านสิทธิผู้บริโภค การร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแส การรู้เท่าทันโฆษณา การดูฉลากสินค้า สัญญาเช่าซื้อต่างๆ ธุรกิจออนไลน์ เป็นต้น ผ่านรูปแบบออนไลน์ CISCO WEBEX MEETING และ FACEBOOK LIVE ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการจากวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 20 แห่งทั่วประเทศ

© 2021 thairemark.com