Monday, 11 December 2023 - 3 : 53 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ส.เพื่อนชุมชน ร่วมมือ อบจ.ระยอง – ม.บูรพา–มูลนิธิตากสินระยองมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องปีที่2

สมาคมเพื่อนชุมชน ผนึก อบจ.ระยอง มหาวิทยาลัยบูรพา มูลนิธิตากสินระยอง มอบทุนการศึกษาด้านสาธารณสุขต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ประจำปี 2565 ดำเนินการระยะ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2564-2566 จำนวน 51 ทุน เสริมศักยภาพเชิงรุก สนับสนุนระบบสาธารณสุขจ.ระยอง ขยายการบริการให้ประชาชนทั่วถึง พร้อมร่วมกับ ส.สาธารณสุขจังหวัดระยอง รพ.ระยอง จัดสร้างศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟู และดูแลสูงอายุ แบบครบวงจร

นายสรไนย เลิศอักษร ผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า ในการมอบทุนการศึกษาด้านสาธารณสุขต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ประจำปี 2565 ร่วมกับ อบจ.ระยอง มหาวิทยาลัยบูรพา มูลนิธิตากสินระยอง ซึ่งมี นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน และ คณะกรรมการสมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมในพิธีมอบทุนเมื่อเร็วๆนี้ โดยสมาคมเพื่อนชุมชนได้เล็งเห็นถึงประโยชน์อันสูงสุดของคนในจังหวัดระยอง และจะเป็นส่วนสําคัญในการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข เพื่อการดูแลรักษา และฟื้นฟูสุขภาพของคนในจังหวัดระยอง ที่มีเป้าหมายการทำงานเชิงรุก ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว และได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายอย่างมีคุณภาพที่ดีขึ้น

แผนการสนับสนุนทุนการศึกษาทางด้านสาธารณสุขให้แก่เยาวชนในจังหวัดระยอง เป็นความร่วมมือกับ อบจ.ระยอง และ ม.บูรพา ในการมอบทุนตลอดหลักสูตร (ตั้งแต่ปี 2564-2566) รวมทั้งหมด 3 รุ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 18 ทุน รุ่นที่ 2 จำนวน 20 ทุน และรุ่นที่ 3 จำนวน 13 ทุน รวมทั้งสิ้น 51 ทุน รวมสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดปี 13,480,00 บาท ซึ่งการมอบทุนประกอบด้วย หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) จำนวน 30 ทุน, หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 4 ทุน, หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 4 ทุน, หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร จำนวน 4 ทุนและหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยา จำนวน 5 ทุน

นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยองให้ความสำคัญในการส่งเสริมสุขอนามัยให้กับประชาชน นอกจากการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขแล้ว ยังเตรียมความพร้อมการให้บริการ โดยการก่อสร้าง ศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟู และดูแลสูงอายุจังหวัดระยอง ได้ดำเนินการก่อสร้าง ณ บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ จำนวน 168 ไร่ ที่ตำบลแกลง จังหวัดระยอง คาดแล้วเสร็จปี 2566 โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 มี 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นสถานบริการที่มีแพทย์ทั่วไป ส่วนที่ 2 ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง ส่วนที่ 3 ให้บริการดูระยะยาวในกลุ่มผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถดูแลที่บ้านได้ โดยได้ร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัด เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง เป็นต้น เพื่อให้รูปแบบการบริการมีการเชื่อมระบบแบบไร้รอยต่อ

ส่วนในระยะที่ 2 ได้ร่วมมือกับ อบจ.ระยอง สมาคมเพื่อนชุมชน ม.บูรพา และมูลนิธิตากสินระยอง จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสถานที่ให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และระยะที่ 3 ก่อสร้างเป็นบ้านพักผู้สูงอายุครบวงจร ให้ผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 55 ปี เพื่อให้การเตรียมความพร้อมของศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟู และดูแลผู้สูงอายุจังหวัดระยอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัดระยอง

© 2021 thairemark.com