Thursday, 20 June 2024 - 2 : 34 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

J&C สร้างความแกร่งในมาตรฐานสากลคว้า ISO ควบขึ้นแท่น Digital Provider

ตอกย้ำความแกร่งจากการสร้างมาตรฐานระดับสากลของยักษ์ขายตรงโมเดิร์นเทรดในนามบริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น” หรือ J&C ให้เห็นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะล่าสุดกับการคว้าใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110-4-3 อย่างเป็นทางการและรวมถึงการผลักดัน J&C imart นวัตกรรมร้านค้าสร้างอาชีพเพื่อชุมชนให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น Digital Provider ปี2021-2023

โดยมี ดร.ฐัช หัชลีฬหา ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร J&C เป็นผู้ริเริ่มโครงการและมอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบโครงการกระทั่งปัจจุบันก็ได้ดำเนินการจนสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa)โดยกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นอย่างดีอีกด้วย

สำหรับในส่วนที่ J&C คว้ามาตรฐาน ISO/IEC 29110-4-3 มาได้นั้นสามารถแบ่งขั้นตอนการดำเนินการออกเป็น 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เป็นขั้นตอนการสอบประเมินคัดเลือกเพื่อขอเข้าร่วมโครงการ สอบผ่านการคัดเลือกและได้รับ certified “Pre ISO/IEC 29110” ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ตามด้วย

ส่วนที่ 2 เป็นขั้นตอนการเข้าอบรมและสอบประเมิน Topic class (Service) จำนวน 3 class ได้แก่ 1.Service Control Process, 2.Service Relationship Process, 3.Service Incident Processซึ่งบุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลที่เข้าร่วมโครงการสามารถสอบผ่านทั้ง 3 Class และ ส่วนที่ 3 เป็นขั้นตอนการเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 Join & Coin Corporation Co.,LTD ได้ผ่านการประเมินและได้ใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110-4-3 ในวันที่ 23 กันยายน 2564

โดยได้รับการตรวจประเมินจากบริษัท TUV NORD (Thailand) Ltd. (https://www.tuv-nord.com/th/en/home/)

© 2021 thairemark.com