Tuesday, 16 July 2024 - 4 : 27 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

คณะกรรมการ“ธงขาวดาวเขียว”นิคมฯบางชัน เข้ม ตรวจสอบโรงงานสร้างการมีส่วนร่วมที่ยั่งยืน

“ คณะกรรมการ “ธงขาวดาวเขียว” นิคมฯบางชัน รุก! ตรวจสอบและกำกับดูแลโรงงานในนิคมฯ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการธงขาวดาวเขียว เข้ม! มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดย ส่งเสริมให้ภาคประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับดูแลการประกอบกิจการและการบริหารจัดการโรงงานบนพื้นฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ”

นางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน เปิดเผยว่า สำนักงานนิคมฯบางชัน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการธงขาวดาวเขียว ตามนโยบายของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ที่ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบและกำกับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม  ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยส่งเสริมให้ภาคประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับดูแลการประกอบกิจการและการบริหารจัดการโรงงานบนพื้นฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนยกระดับการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานของนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นการพัฒนาโครงการการมีส่วนร่วมระหว่างอุตสาหกรรมกับชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และยั่งยืน

“โครงการธงขาวดาวเขียวที่จัดขึ้นครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 คณะกรรมการมีแผนงานตรวจเยี่ยมโรงงาน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด, บริษัท โตโยอิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท จินซาน อีเล็คโทรนิค อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท เฟลเวอร์พลัส จำกัด, บริษัท สหภัณฑ์ส่งเสริมการเกษตร จำกัด

ลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

นางลัดดาวัลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากที่คณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบแต่ละโรงงานแล้ว จะมีการประเมินผลการตรวจโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง ใน 5 มิติ ได้แก่ มิติภายภาย มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม มิติการบริหารจัดการ หากผลการประเมินของโรงงานแต่ละรายไม่ผ่านเกณฑ์ของคณะกรรมการที่กำหนดไว้ คณะกรรมการก็จะชี้แจงให้โรงงานทำการปรับปรุงการบริหารจัดการในมิติต่าง ๆ ให้ผ่านการตรวจประเมินในครั้งต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ เพื่อสนับสนุนให้โรงงานในนิคมฯ นําหลักธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มาใช้ในการดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจของชุมชนที่มีต่อการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานในนิคมฯ และเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ อันจะนําไปสู่การอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม

นางสาว ตวงพรรษ ใสสะอาด กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด กล่าวว่า  ทางบริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด เป็นบริษัท ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปภายใต้แบรด์ “ยำยำ” มีวิสัยทัศน์ ที่มุ่งมั่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนและสร้างสังคมแห่งความยั่งยืน โดยมีพันธกิจ ในการส่งมอบมื้ออาหารพร้อมรับประทานที่อร่อยและดีต่อสุขภาพ ให้พี่น้องประชาชน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่เหมือนใคร เพื่อสร้างประสบการณ์ “อยากทานอีกครั้ง” และหัวใจของแบรด์ คือ เปิดมุมมองใหม่ของความอร่อย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

สำหรับโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการธงขาวดาวเขียว นั้น ทางโรงงานได้ดำเนินการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ร่วมกับนิคมฯบางชัน มาอย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบันนี้ และทางโรงงานได้รับการรับรอง green industry ระดับ GI 3 ในการส่งเสริมสนับสนุนการที่นิคมฯบางชัน เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco Excellence ใน 5 มิติ มิติภายภาย มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม มิติการบริหารจัดการ ซึ่งโรงงานได้ดำเนินการอย่างเข้มงวด เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงาน นิคมฯ และชุมชน อย่างยั่งยืน    

นางสาวปานทิพย์ ชาวปลายนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กล่าวว่า นายศักดิ์ชัย ใสสุข ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี ได้มอบให้ ตน และนายทนุธรรม หนูเพชร หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการธงขาวดาวเขียว ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการตรวจสอบและกำกับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และเป็นการส่งเสริมให้ภาคประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับดูแลการประกอบกิจการ และการบริหารจัดการโรงงาน

   “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการธงขาวดาวเขียว ของนิคมฯบางชันนั้น เป็นโครงสอดคล้องกับภารกิจของกรุงเทพมหานคร การดำเนินการเป็นการสร้างการส่วนร่วมในการของภาคประชาชนในการตรวจสอบและกำกับดูแลโรงงานที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม นำมาซึ่งการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นับได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมที่ยั่งยืนให้กับสังคม”

© 2021 thairemark.com