Tuesday, 16 July 2024 - 4 : 30 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

นิคมฯบางชัน จับมือ สน.บางชัน ฝึกทักษะเผชิญเหตุภาวะฉุกเฉินเหตุคนร้ายยิงกราด ให้กับผู้ประกอบการโรงงานในนิคมฯ

นางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน (สนช.) นายเกียรติชัย ภักดีรอด ผู้จัดการ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (หน่วยงานบางชัน) เปิดเผยว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีนโยบายในการเฝ้าระวังความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นภายในนิคมอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยโรงงานที่มีการใช้สารเคมีอันตรายร้ายแรง (Highly Hazardous Chemicals) หรือมีปริมาณครอบครองของเหลวไวไฟหรือก๊าซไวไฟตามปริมาณที่กำหนด ตามระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management : PSM) เพื่อป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ

ลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน (สนช.)

นอกจากนโยบายการเฝ้าระวังความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุแล้ว สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน (สนช.) ยังให้ความสำคัญ การเกิดเหตุร้ายและการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานกประกอบการในนิคมฯ อีกด้วย สนช. จำได้ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลบางชัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จัดการฝึกอบรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในภาวะฉุกเฉิน (เหตุคนร้ายยิงกราด) ให้กับสถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการ และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติ โดยใช้การปฏิบัติ “หนี ซ่อน สู้” เข้ามาในการปฏิบัติ  ทั้งยังมีการฝึกอบรมแผนเผชิญเหตุการณ์ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน การป้องกันปัญหายาเสพติด และการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในกลุ่มแรงงานภายในสถานประกอบการอีกด้วย

 สำหรับการป้องกันปัญหายาเสพติด ที่ผ่านมา กนอ. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้โครงการปลุกพลังนิคมอุตสาหกรรม ร่วมต้านภัยยาเสพติด ภายใต้กิจกรรม “นิคมอุตสาหกรรมร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” กับหน่วยงาน 9 หน่วยงาน คือ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่ง กนอ. จะดำเนินกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เช่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการความร่วมมือการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง นิคมอุตสาหกรรมบางชัน และนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

“จากนโยบายดังกล่าว นิคมฯบาง ได้ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลบางชัน จัดการฝึกอบรมการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในภาวะฉุกเฉิน (เหตุคนร้ายยิงกราด) ให้กับผู้ประกอบการโรงงาน และประชาชนโดยรอบนิคมฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติ โดยใช้การปฏิบัติ “หนี ซ้อน สู้” เข้ามาในการปฏิบัติ และการป้องกันปัญหายาเสพติด ภายในสถานประกอบการ จากหน่วยงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ประกอบการ แรงงาน และประชาชน เข้าร่วมโครงการกว่า 60 คน”    

พ.ต.ท. พงศ์จารุ  พฤฒิธรรมกูล รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลบางชัน กล่าวว่า พ.ต.อ. กฤติเดช  ภูมิธเนศ  ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางชัน มอบหมายให้ ตนเอง และ พ.ต.ท. รอสลี  นางา สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลบางชัน พ.ต.ต. สุริยา  สมวงษา สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลบางชัน  จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในภาวะฉุกเฉิน (เหตุคนร้ายยิงกราด) รวมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ให้กับผู้ประกอบการแรงงาน และประชาชน  ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ที่มีนโยบายให้ทุกสถานีตำรวจในสังกัด จัดการฝึกอบรมการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในภาวะฉุกเฉิน (เหตุคนร้ายยิงกราด) ให้กับสถานประกอบการ สถานบันเทิง โรงเรียน ศูนย์การค้า ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติ โดยใช้การปฏิบัติ “หนี ซ้อน สู้” เข้ามาในการปฏิบัติ

การฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้ประกอบการแรงงาน เข้าร่วมกว่า 25 โรงงาน และมีชุมชนรอบนิคมฯบางชันเข้าร่วมจำนวน 6 ชุมชน ซึ่งการจัดกิจกรรมเป็นการเสริมทักษะแผนเผชิญเหตุการณ์ปฏิบัติ ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน และการป้องกันปัญหายาเสพติด ภายในสถานประกอบการ โดยวิทยากรเชี่ยวชาญจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่มทักษะความรู้ให้ผู้ประกอบการ แรงงาน ประชาชนปฏิบัติตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน รวมถึงข้อแนะนำในการปฏิบัติ การสังเกต การหลบหนี การต่อสู้ในการกรณีฉุกเฉินต่อไป

© 2021 thairemark.com