Thursday, 29 February 2024 - 10 : 10 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

5 ศาสนา ชลบุรี ร่วมสวดมนต์ ถวายพระราชกุศลในหลวง ร.9

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ ปราสาทสัจธรรม เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 109 รูป และสามเณร 300 รูป ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพระเดชพระคุณพระมหาถาวร ฐานวโร เจ้าคณะอำเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายพิสิษฐ์ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง น.ส.อสิตรา รัตตะมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา นายพิจารณ์ วิริยะพันธุ์ ประธานบริหารปราสาทสัจธรรม นักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

จากนั้นนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมในการประกอบพิธี 4 ศาสนา ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดังนี้

  1. ศาสนาคริสต์ ประกอบพิธีวจนพิธีกรรมถวายพระราชกุศล โดยวัดเซนต์นิโคลัส พัทยา
  2. ศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีดูอาร์ถวายพระราชกุศล โดยมัสยิสนูรุ้ลยากีน พัทยา
  3. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ประกอบพิธีสวดมหามนต์ถวายพระราชกุศล โดยเทวาลัยพระศิวะ พัทยาและมูลนิธินานาชาติเพื่อคริชณะจิตสำนึก
  4. ศาสนาซิกข์ ประกอบพิธีอัรดาสถวายพระราชกุศล โดยวัดซิกข์ พัทยา

จังหวัดชลบุรี ร่วมกับปราสาทสัจธรรมและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้จัดโครงการจัดงานพิธี 5 ศาสนา เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2566 ณ ปราสาทสัจธรรม เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของทุกศาสนา มุ่งหวังให้ทุกคนทุกศาสนา ละความชั่ว ทำแต่ความดี

และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือของผู้นำศาสนา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วน โดยส่งเสริมให้ศาสนิกชนร่วมกันเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นำพลังศาสนามาเป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่ความร่วมมือในการสร้างความเข้าใจอันดี เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ของคนในชาติอย่างยั่งยืน

© 2021 thairemark.com