Wednesday, 17 April 2024 - 7 : 20 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

GPSC ได้รับผลการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.ได้รับผลการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CORPORATE GOVERNANCE REPORT OF THAI LISTED COMPANIES: CGR) ในระดับดีเลิศ หรือ 5 ตราสัญลักษณ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 และได้รับการจัดอันดับให้เป็น Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท ประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

GPSC มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยคำนึงถึง สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จในธุรกิจตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ ประกอบกับมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดและถูกต้องแม่นยำรวมทั้งคำนึงถึงประโยชน์สูงสูงสุดขององค์กรเป็นสำคัญ

© 2021 thairemark.com