Wednesday, 17 April 2024 - 3 : 50 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ชลบุรีบวชสามเณร 300 รูป-ทำพิธี 5 ศาสนาถวายในหลวงร.9

ชลบุรีบรรพชาสามเณร 300 รูป พร้อม จัดงานพิธี 5 ศาสนา เพื่อถวายพระราชกุศลในหลวง รัชกาลที่ 9ณ ปราสาทสัจธรรม เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ ปราสาทสัจธรรม เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชาสามเณร 300 รูป ตามโครงการจัดงานพิธี 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพระครูนิวิฐศรัทธาคุณ (คำนึง สิริภทฺโท) เจ้าคณะตำบลบางละมุง เจ้าอาวาสวัดศรีวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระอุปัชฌาย์ มีน.ส.อสิตรา รัตตะมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายพิสิษฐ์ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา นางวรากร วิริยะพันธุ์ รองประธานบริหารปราสาทสัจธรรม พุทธศาสนิกชน สื่อมวลชนและนักท่องเที่ยวร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

จังหวัดชลบุรี ร่วมกับปราสาทสัจธรรมและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้จัดโครงการจัดงานพิธี 5 ศาสนา เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2566 ณ ปราสาทสัจธรรม เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของทุกศาสนา มุ่งหวังให้ทุกคนทุกศาสนา ละความชั่ว ทำแต่ความดี และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือของผู้นำศาสนา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วน โดยส่งเสริมให้ศาสนิกชนร่วมกันเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นำพลังศาสนามาเป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่ความร่วมมือในการสร้างความเข้าใจอันดี เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ของคนในชาติอย่างยั่งยืน

ในกิจกรรมระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วย พิธี 5 ศาสนา ดังนี้ ศาสนาพุทธ ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์, ศาสนาคริสต์ ประกอบพิธีวจนพิธีกรรมถวายพระราชกุศล, ศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีดูอาร์ถวายพระราชกุศล, ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ประกอบพิธีสวดมหามนต์ถวายพระราชกุศล และศาสนาซิกข์ ประกอบพิธีอัรดาสถวายพระราชกุศล, พิธีบรรพชาสามเณร 300 รูป, กิจกรรมเสวนา 5 ศาสนา, การจัดนิทรรศการในหลวงรัชกาลที่ 9 และการรับบริจาคโลหิต เป็นต้น

© 2021 thairemark.com