Thursday, 20 June 2024 - 2 : 41 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กองทัพอากาศสนับสนุนบ้านพักสวัสดิการกองทัพอากาศ (เกาะตะเคียน) จัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation)ที่จังหวัดตราด

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 พลอากาศเอก แอร์บูลสุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้สั่งการให้กรมสวัสดิการทหารอากาศ และฝูงบิน 207 จังหวัดตราด ให้การสนับสนุนบ้านพักสวัสดิการกองทัพอากาศ (เกาะตะเคียน) จังหวัดตราด เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอย (Community. isolation) เป็นการชั่วคราวให้กับเทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในจังหวัดตราด ทวีความรุนแรงทำให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสมเพิ่มจำนวนมากขึ้น

สำหรับบ้านพักสวัสดิการกองทัพอากาศ (เกาะตะเคียน) เป็นหนึ่งในกิจการสวัสดิการกองทัพอากาศ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของฝูงบิน 207 จังหวัดตราด ประกอบด้วยอาคารบ้านพักจำนวน 20 หลัง และอาคารสำนักงาน 1 หลังซึ่งปัจจุบันปิดการดำเนินการชั่วคราว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยการจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอย (Community. Isolation) เทศบาลเมืองตราดจะรับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค และการปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดทางการแพทย์การสาธารณสุข

ทั้งนี้ กองทัพอากาศพร้อมให้การสนับสนุนกำลังพล ยุทโธปกรณ์ทรัพยากรของกองทัพอากาศ และพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กร อย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็ว

© 2021 thairemark.com