Sunday, 25 February 2024 - 4 : 05 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ชลบุรีเตรียมความพร้อมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

“ธวัชชัย”ผู้ว่าฯชลบุรีประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 24 ตุลาคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมลงพื้นที่และเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกำหนดเสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาในพื้นที่บริเวณรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เกษตรกร รวมทั้งประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ

โดยมีนางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และรับมอบภารกิจ การถวายความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ศูนย์แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงให้พัฒนาพื้นที่โดยรอบวัดญาณสังวรารามวรวิหาร เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนี้และบริเวณใกล้เคียงแห่งนี้ ซึ่งพระองค์มีพระราชดำริ ที่จะแก้ปัญหาสภาพดินที่เสื่อมโทรมให้ดีขึ้น ให้ความรู้แก่ราษฎรในพื้นที่

ให้ทดลองปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศในบริเวณนี้ ให้จัดฝึกอบรมแก่ประชาชนที่สนใจ ให้รู้จักการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า ติดตามผลการดำเนินงานของผู้ที่ผ่านการอบรมให้ใช้งานได้จริง จัดกระบวนการอบรมให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจสามารถไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริง ฝึกอบรมการแปรรูปการถนอมอาหาร จัดเป็นสถานศึกษาเพื่อเปิดให้ประชาชนเข้าชมและศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

© 2021 thairemark.com