Sunday, 25 February 2024 - 4 : 18 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

สธ.ร่วมพิธีวางมาลา 23 ตุลาคม’วันปิยมหาราช’

กระทรวงสาธารณสุขร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

กระทรวงสาธารณสุขร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้วางพวงมาลา ร่วมกับคณะ นายเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายวัฒนศักดิ์ ศรรุ่ง ผู้อำนวยการกองด่านอาหารและยา

นายสุชาติ จองประเสริฐ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น นายวราวุธ เสริมสินสิริ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นายปิยะ ฉิ่นมณีวงศ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องแพทย์ นางสุภาวดี ธีระวัฒน์สกุล ผู้อำนวยการกองอาหาร นางสาวผ่องพรรณ อินเล็ก เลขานุการกรม นางสาวกฤติกา สวนเอก นางสาวนพรดา ธุระแพง นางสาวอรอนงค์ สุรภพพิศิษฐ์ และนางสาวศุภรักษ์ โพธิ์พักตร์ ณ พระบรมรูปทรงม้า

© 2021 thairemark.com