Tuesday, 16 April 2024 - 5 : 17 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กองทัพอากาศลำเลียงชุดตรวจโควิดส่งรพ.3จังหวัดชายแดนภาคใต้

กองทัพอากาศจัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 16 (ATR) นำส่งชุดตรวจ Rapid Antigen Test ให้โรงพยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พลอากาศเอกแอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้สั่งการให้กองบิน 6 จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 16 (ATR) สนับสนุนสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ในการนำส่งชุดตรวจ Rapid Antigen Test จำนวน 12,600 ชุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ”ทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน” ไปส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วย โควิด-19 ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ที่ยังคงมีความรุนแรงและแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ โดยออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง ไปยังสนามบินบ่อทอง จังหวัดปัตตานี

สำหรับโครงการ”ทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน” นั้น เกิดจากการรวมพลังของกลุ่มบุคคลในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขาดแคลนโดยจะส่งมอบผ่านทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อนำไปจัดสรรและส่งมอบให้กับโรงพยาบาล หรือหน่วยงานต่างๆต่อไป

ทั้งนี้ กองทัพอากาศพร้อมให้การสนับสนุนกำลังพล ยุทโธปกรณ์ทรัพยากรของกองทัพอากาศ และพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็ว

© 2021 thairemark.com