Wednesday, 17 April 2024 - 3 : 59 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผู้ว่าฯปทุมฯพบปะเยาวชนโครงการ’สานใจไทย สู่ใจใต้’

ผู้ว่าฯ ปทุมธานี พบปะเยาวชน โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”รุ่นที่ 41 ให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ นำความรู้กลับไปพัฒนาบ้านเกิด

วันนี้ (18 ต.ค.66) เวลา 09.00 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ต้อนรับกลุ่มเยาวชนในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”รุ่นที่ 41 พร้อมให้โอวาทให้เยาวชนทุกคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์และสิ่งที่ดี นำไปพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี ก้าวทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลง และสามารถนำความรู้ประสบการณ์ไปพัฒนาสังคมบ้านเกิดให้มีความเจริญก้าวหน้า นอกจากนั้น ได้กล่าวขอบคุณครอบครัวอุปถัมภ์ ทั้ง 17 ครอบครัวที่ดูแลเยาวชนเป็นอย่างดี และมอบของที่ระลึกให้แก่เยาวชนฯ โดยมี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน ปลัดจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”รุ่นที่ 41 มีเยาวชนมาพักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 4 – 19 ตุลาคม 2566 จำนวน 17 ครอบครัว โดยอยู่ในพื้นที่อำเมืองปทุมธานี จำนวน 1 ครอบครัว เป็นเยาวชนพุทธเพศชาย จำนวน 2 คน อำเภอคลองหลวง จำนวน 6 ครอบครัว เป็นเยาวชนมุสลิม เพศชาย จำนวน 6 คน เยาวชนมุสลิมเพศหญิง จำนวน 4 คน และเยาวชนพุทธเพศหญิง จำนวน 2 คน รวม 12 คน อำเภอธัญบุรี จำนวน 3 ครอบครัว เป็นเยาวชนพุทธเพศหญิง จำนวน 6 คน อำเภอหนองเสือ จำนวน 4 ครอบครัว เป็นเยาวชนมุสลิมเพศชาย จำนวน 4 คน และเยาวชนมุสลิมเพศหญิง จำนวน 4 คน รวม 8 คน และอำเภอลาดหลุมแก้ว จำนวน 3 ครอบครัว เป็นเยาวชนมุสลิมเพศชาย จำนวน 2 คน และเยาวชนมุสลิมเพศหญิง จำนวน 4 คน รวมเยาวชนทั้งสิ้น 34 คน แยกเป็นชาย 14 คน หญิง 20 คน

สำหรับ กิจกรรมในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 41 ได้มีการนำคณะเยาวชนเข้าเรียนรู้ประวัติศาสตร์และรับฟังบรรยายพิเศษ ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่ ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนต่างศาสนิกที่อยู่ร่วมกัน ณ ชุมชนบางหลวง มัสยิดกุฎีขาว และทัศนศึกษาพระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนต่างศาสนิกที่อยู่ร่วมกัน ณ ชุมชนบ้านแขก เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เข้าค่ายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเขาใหญ่ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เข้าเรียนรู้และศึกษาค่ายประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พร้อมเรียนรู้วิถีชุมชนพหุวัฒนธรรม ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เมืองมรดกโลก วัดไชยวัฒนาราม วัดพระศรีสรรเพชญ์ โบสถ์เซนต์ยอเซฟ ทัศนศึกษาพระราชวังบางปะอิน และรับฟังบรรยายพหุวัฒนธรรมสร้างชาติ รับฟังการเสวนาสังคมพหุวัฒนธรรมในสุวรรณภูมิ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเข้าค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ณ อพวช. อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

© 2021 thairemark.com