Wednesday, 24 July 2024 - 8 : 30 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ณ ศาลาหอฉันเล็กวัดเขาถ้ำ ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ตามโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด วันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 11 วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนเข้าวัดในวันธรรมสวนะ

โดยมีพระเดชพระคุณพระมหาเจริญ จิรวุฑฺโฒ เจ้าคณะอำเภอบ้านบึง เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล นายอำเภอบ้านบึง นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร อปท. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนไปวัด เพื่อทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์และฟังพระธรรมเทศนา โครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด วันธรรมสวนะ (วันพระ)ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน”

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน เยาวชน ได้เข้าวัดทำบุญ ตักบาตรอาหารคาว – หวาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ มีการฟังพระธรรมเทศนา เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้ดีขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมและรักษาประเพณีการทำบุญตักบาตรให้คงอยู่สืบต่อไป

© 2021 thairemark.com