Saturday, 13 July 2024 - 9 : 39 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผู้ว่าชลบุรีเตรียมพร้อมรับเสด็จกรมสมเด็จฯพระเทพ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 5 ตุลาคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี 2566 และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2567 พิจารณาการเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของโครงการฯ แบบบูรณาการ

© 2021 thairemark.com