Monday, 20 May 2024 - 10 : 02 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผู้ว่าฯชลบุรี มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ในพื้นที่ 500 ทุน

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทย วิทยาเขตชลบุรี

โครงการทุนการศึกษาดังกล่าวจัดมอบให้กับนักเรียนที่เรียนดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจและสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนให้มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี โดยโครงการดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีแต่มีฐานะยากจนในจังหวัดชลบุรี แบ่งออกเป็น 4 ระดับชั้น ตั้งแต่ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และ ปวส/ปริญญาตรี โดยมีผู้เข้ารับทุนในปีนี้ ทั้งหมดจำนวน 500 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,532,000 บาท

โดยมีนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นางสุพิญญา นิรามัยวงศ์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด กรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาด สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย เข้าร่วมงาน

© 2021 thairemark.com