Wednesday, 29 May 2024 - 12 : 15 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

พุทธศาสนิกชนเมืองชลบุรีพร้อมใจเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาเนืองแน่น

ผู้ว่าฯชลบุรี นำพุทธศาสนิกชนเวียนเทียน สืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชาแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 วันอาสาฬหบูชา เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุก ๆ ปี

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 วันอาสาฬหบูชา เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุก ๆ ปี สำหรับ วันอาสาฬหบูชา 2566 ในปีนี้ ตรงกับวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 โดยมี นายชาญชัย วิทยาวรากรณ์ นายกยุวพุทธิกสมาคมชลบุรีในพระสังฆราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา เพื่อสืบทอดประเพณีทางพุทธศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

โดยก่อนเริ่มพิธีเวียนเทียน พระปลัด สิทธิเดช สีลเตโช, ดร.พระธรรมวิทยากร วัดกลาง อ.เมือง จ.ชลบุรี ได้แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าและประวัติของวันวันอาสาฬหบูชา ให้กับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมพิธีฟัง จากนั้นได้ร่วมกันสวดมนต์เพื่อระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ภายหลังเสร็จสิ้นการสวดมนต์เป็นการเดินเวียนเทียนรอบหอพระพุทธสิหิงค์ฯ เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญ โดยใช้เทียนธูปและดอกไม้เป็นเครื่องสักการบูชา เดินเวียน 3 รอบ แล้วจึงนำดอกไม้ ธูปเทียน ไปปักบูชาตามสถานที่จัดเตรียมไว้

“อาสาฬหบูชา” แปลว่า เดือน 8 ทางจันทรคติ กับคำว่า บูชา ที่แปลว่า การบูชา เมื่อนำมารวมกันจึงแปลว่า การบูชาในเดือน 8 หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน 8 โดยถือกำเนิดขึ้นในช่วงก่อนพุทธศักราช 45 ปี เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรง “ประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก” หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยพระองค์ได้ทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกด้วย เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม (เป็นวันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก)

ในการนั้นพระองค์ทรงแสดงธรรมโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ, พระวัปปะ, พระภัททิยะ, พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

© 2021 thairemark.com