Thursday, 23 May 2024 - 5 : 19 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผู้ว่าฯชลบุรีมอบบ้านห่วงใยจากใจ GLO แก้ความเดือดร้อนประชาชน พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต

ผู้ว่าฯชลบุรีมอบบ้านห่วงใยจากใจ GLO แก้ความเดือดร้อนประชาชน พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อ14.30 น. วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานโครงการบ้านห่วงใย จากใจ GLO จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย โดยมีนางสาวประภัสรา ศรีทองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายพิสิษฐ์ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. กำนันผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี

จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้จัดทำโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO จังหวัดชลบุรี เพื่อจัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวรและเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระบบ TPMAP ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จังหวัดชลบุรี ได้พิจารณาคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายจำนวน 1 หลัง คือ นางอำนวย อุดมรัตน์ บ้านเลขที่ 73/1 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โครงการ “บ้านห่วงใย จากใจ GLO” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร ตามระบบ TPMAP จำนวน 83 หลัง ตามนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนของรัฐบาล ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกช่วงวัย

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ได้สนองต่อนโยบายดังกล่าวข้างต้น ในการลดความเหลื่อมล้ำ การแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน มุ่งเน้นให้ทุกครัวเรือนสร้างรายได้ ลดรายจ่าย มีการออม กระจายโอกาสให้คนจนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐ มีสิทธิและได้รับความเป็นธรรมอย่างทัดเทียมกับกลุ่มอื่นในสังคม และตอบสนองต่ออุดมการณ์กระทรวงมหาดไทย ในการ “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข”ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับครัวเรือน แปลง 3 ไร่ ของนางสาวกิตติมา เกตุแจ้ ณ บ้านเลขที่ 75/3 หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ได้ร่วมกิจกรรม การปลูกต้นไม้ ปลูกพืชผักสวนครัว กิจกรรมหว่านข้าว การทอดแหหาปลา ดูแปลงสาธิตการเลี้ยงไก่และเก็บไข่ไก่สดๆจากเล้าไก่ ตามโครงการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

สู่การปฏิบัติปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี พ.ศ.2566 “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์และพื้นฟูบำรุงรักษาพันธุ์พืชและทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ตำบลและชุมชน รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้อันเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีแก่หมู่คณะของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

© 2021 thairemark.com