Thursday, 23 May 2024 - 3 : 48 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เวทีนวัตกรรมสร้างสรรค์รวมพลังเพื่อสังคมโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดเวทีนวัตกรรมสร้างสรรค์รวมพลังเพื่อสังคม ในโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม โดยมีนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกับภาคีเครือข่าย ตลอดจนสามารถใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดย ผศ.ดร.เอราวัณ ทับพลี และคณะ ร่วมกับกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นผู้ดำเนินโครงการรวมถึงค้นหาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาทางสังคม ผ่านการมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน นักธุรกิจ รวมถึงนักวิชาการ และสื่อมวลชน 35 องค์กร และมีผู้เข้าร่วม ซึ่งเป็นผู้บริหารหรือผู้แทนจากกรมต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อีกทั้งผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วม 54 หน่วย และหน่วยงานทั้งหมดของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ 154 หน่วย รวมหน่วยงานและองค์กรที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 196 องค์กร

โดยเวทีนวัตกรรมสร้างสรรค์รวมพลังเพื่อสังคม มีแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 3 แนวทาง เพื่อพัฒนาการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายผู้ประสบปัญหาทางสังคม ดังนี้ ​1. แนวทางพัฒนานวัตกรรมกระบวนการเพื่อชี้เป้าความสามารถ/ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย โดยประยุกต์แนวคิดการสร้างคุณค่าในตนเอง (Self Value) เชื่อมโยงข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ร่วมกับการเผยแพร่โฆษณาผ่านเครือข่ายบุคคลผู้มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลทางความคิดและการตัดสินใจ (Influencer Marketing)

2. แนวทางพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้ การจัดหางาน การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เช่น ข้อมูลสถานประกอบการ ข้อมูลการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การฝึกอาชีพ และข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจสำหรับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 3. แนวทางพัฒนานวัตกรรมกระบวนการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย โดยประยุกต์ใช้กลยุทธ์การจับคู่ (Matching) ในการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายกับศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย โดยนวัตกรรมทั้ง 3 รูปแบบ จะสร้างกระบวนการการดำเนินงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้ การจัดหางาน การเผยแพร่ข่าวสาร และการพัฒนาศักยภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมต่อไป

© 2021 thairemark.com