Thursday, 23 May 2024 - 4 : 46 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ‘ทวยเทพ’ นายก สนท.จัดประชุมใหญ่สมาคมฯ (ครบรอบ 82 ปี) และ รับรองงบดุล 2565

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย ชั้น 2 อาคารชาตรีโสภณพนิช สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

นายทวยเทพ ไวทยานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนท.) เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 โดยกำหนดวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย พร้อมแถลงกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา :เรื่อง รับรองรายงานการประชุม :เรื่อง รับรองงบดุลของสมาคม และ :เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) โดยสมาชิกในที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคม และคณะกรรมการบริหาร ในที่ประชุม มีมติเสนอ นายนคร วีระประวัติ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ต่อจาก นายทวยเทพ ไวทยานนท์ ซึ่งในที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ โดยไม่มีคู่แข่งลงสมัครนายกสมาคมฯ ต่อจากนั้นได้มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

โดยที่ประชุมมีมติเลือก นายศักดา รัตนสุบรรณ เป็นประธานในการเลือกตั้ง พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ช่วยอีก 2 ท่าน ประกอบด้วย นายผดุงศักดิ์ ลิ้มเจริญ และ นายสุวัฒน์ ทองธนากุล เป็นผู้ช่วยในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยมีผู้เสนอรายชื่อสมาชิกเพื่อสมัครเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ จำนวน 12 ท่าน

และได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกสมาคมฯให้การสนับสนุน ประกอบด้วย 1. นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล, 2. นายพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ, 3. นายนพดล ทองลิ่ม, 4. นายผดุงศักดิ์ ลิ้มเจริญ, 5. นายเสกสรรค์ กิตติทวีสิน, 6. นายสมบัติ สวางควัฒน์, 7. นายอนันต์ นิลมานนท์, 8. นายภากร ยังแจ่ม, 9. นายพิพัฒน์ นวสวัสดิ์, 10. นางวันทนา วิริยะกุล, 11. น.ส.สุพัตรา สมถวนิช, 12. นายนำชัยชนะ ดีวิ,

หลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการบริหาร 12 ท่านแล้วจะมีการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มอีก 6 ท่าน ให้มีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จำนวน 19 ท่าน ครบตามข้อบังคับของสมาคมฯ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

© 2021 thairemark.com