Tuesday, 28 November 2023 - 7 : 25 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

​สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯจัดงานฉลอง 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานฉลอง 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

-พิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
-การวางพานพุ่มดอกแก้วกัลยาถวายหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
-พิธีมอบทุนการศึกษาให้คนพิการ / บุตรคนพิการ จำนวน 100 ทุน
-ทุนประกอบอาชีพให้คนพิการ จำนวน 10 ทุน
-การจัดนิทรรศการ การสาธิตการประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยา และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา

ทั้งนี้ จะมีการจัดโครงการฝึกอบรม “การประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยา” สำหรับคนพิการ / ผู้ดูแลคนพิการ / คนในครอบครัวของคนพิการ ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2566

© 2021 thairemark.com