Monday, 24 June 2024 - 11 : 46 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

สทป.ร่วม อพวช. จัดแข่งขัน CANSAT – ROCKET 2023

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดการแข่งขัน THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION 2023 อย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 5 โดยในปีนี้ ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2566 มุ่งหวังร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน เกิดการมุ่งมั่นในการประดิษฐ์ คิดค้น ผลงานวิจัย ก่อเกิดเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ให้แก่สังคม โดยกิจกรรม THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION นี้ มีความท้าทายที่เยาวชนทุกทีมจะต้องทำภารกิจในการออกแบบ Rocket และ Cansat ให้ทนต่อสภาพอากาศ หรือแรงขับเคลื่อนที่เพียงพอต่อการเอาชนะแรงโน้มถ่วงของโลก จนสามารถทำภารกิจได้สำเร็จและสมบูรณ์ที่สุด โดยในปีนี้ ทีมที่ Rocket และ Cansat สามารถทำภารกิจได้สมบูรณ์ที่สุด ได้แก่ ทีม อาบังขายปาท่องโก๋ V.2 ( H.T.CANSAT-ROCKET TEAM ) จากโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง

พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กล่าวว่า การผนึกกำลังร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ที่จัดการแข่งขัน THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION 2023 เข้าสู่ปีที่ 5 นี้ เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนไทยได้แสดงออกถึงศักยภาพ ความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ กระตุ้นความใฝ่รู้และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยให้หันมาสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นอกเหนือจากความรู้ในตำราเรียนที่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีหรือคำนวณ แต่เป็นการได้ลอง ได้ลงมือปฏิบัติจริง และทำภารกิจให้สำเร็จ และขอฝากถึงเยาวชนอีกว่า ประสบการณ์จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนทุกคน

ถือเป็นความสำเร็จของ สทป. และ อพวช. ที่สามารถเสริมสร้างประสบการณ์และโอกาสทางการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศที่ไม่ใช่แค่ในห้องเรียน ซึ่งจะเป็นบันไดให้กับทีมเยาวชนได้พัฒนาตนเองต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นกับประเทศต่อไปในอนาคต และกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตร ซึ่งได้แก่ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด และบริษัท เดลว์ แอโรสเปซ จำกัด

© 2021 thairemark.com