Wednesday, 24 July 2024 - 7 : 14 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

สทป. ร่วมจัดนิทรรศการ “อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ” ณ ทำเนียบรัฐบาล

สทป. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในการประชุมคณะรัฐมนตรี โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. และ รมว.กห. รวมถึงคณะรัฐมนตรีให้เกียรติ เยี่ยมชมบูธของ สทป. โดยมี พล.อ.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สทป. ให้การต้อนรับ ซึ่งภายในงาน สทป. ได้นำผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย การผลิต และการขาย ซึ่งประกอบด้วย บริษัท แอดวานซ์ ดีเฟนซ์ เทคโนโลยี แอนด์อินโนเวชั่น จำกัด (A-DTI) บริษัท แอร์โร เทคโนโลยี อินดัสทรี จำกัด (ATIL) โครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (UAV) และโครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD Robot) เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการฯ

ซึ่งเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในรูปแบบการจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานที่สำคัญเกี่ยวกับการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์รายการที่จำเป็น เพื่อความพร้อมรบ และการสนับสนุนให้ภาคเอกชนดำเนินกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อผลิตใช้ในราชการและการพาณิชย์ ซึ่งจะทำให้ทุกภาคส่วนเกิดความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อทหารมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากลต่อไป

© 2021 thairemark.com