Wednesday, 29 May 2024 - 12 : 42 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

รมว.ต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงละศิลอด เดือนรอมมาดอนให้กับคณะฑูตชาติมุสลิม

ฯพณฯ ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยง ละศิลอด เดือนรอมมาดอน ให้กับ คณะฑูต ประเทศมุสลิม ต่างๆ ในประเทศไทย รวมถึงพี่น้อง ไทยมุสลิม และ ในงานนี้ นายไกรเดช บุนนาค คณะทำงานสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้รับเชิญเข้าร่วมงานด้วย

© 2021 thairemark.com