Monday, 11 December 2023 - 4 : 08 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

นิคมฯบางชันจับมือเขตคันนายาว เพิ่มพื้นที่สีเขียวตามกรอบ Eco Excellence ตอบโจทย์คนกรุง สร้างพื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์ WHO

นางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน (สนช.) และนายเกียรติชัย ภักดีรอด ผู้จัดการ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (หน่วยงานบางชัน) เปิดเผยว่า ในปี 2566 สนช.จัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทพัฒนายกระดับสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ได้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างยั่งยืน ในโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในนิคมฯ และพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบไม่เกิน 5 กิโลเมตร เป็นพื้นที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Buffer Zone) หรือพื้นที่สีเขียว รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ภายใต้กรอบ Eco Excellence ที่นิคมฯบางชัน ได้รับการรับรองมาเมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา

นางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

ปี 2566 ได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานเขตคันนายาว เพื่อแสดงเจตจำนงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการร่วมกันดูแลพื้นที่ให้มีความสมบูรณ์ เป็นสวนสาธารณะให้พี่น้องประชาชน เป็นแนวกันชนเชิงนิเวศตามนโยบายที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้กำหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ ที่นิคมฯบางชันมีจำนวน 678 ไร่ ซึ่งในความร่วมมือระหว่าง สนช. กับเขตคันนายาวครั้งนี้ เป็นการช่วยกันดูแลพื้นที่สีเขียว และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชัน รวมพื้นที่ จำนวน 32.22 ไร่

นายนพ ชูสอน ผู้อำนวยการเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันกรุงเทพฯ มีพื้นที่สีเขียว 6.99 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน ซึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้แต่ละเมือง ควรมีพื้นที่สีเขียวในอัตรา 9 ตารางเมตรต่อคน ที่ผ่านมากรุงเทพฯ ยังไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามกรุงเทพฯได้ทำการพัฒนาพื้นที่สีเขียวมาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายว่า ภายในปี 2573 กทม.จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ถึง 10 ตารางเมตรต่อคน จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการ GREEN BANGKOK 2030

เขตคันนายาว ได้มีมีแผน พัฒนา การเพิ่มพื้นที่สีเขียวมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาดังกล่าวได้รับความร่วมมือกับพันธมิตรในทุกภาคส่วนเพื่อการตอบโจทย์ โครงการ GREEN BANGKOK 2030 ที่ กทม.จัดทำขึ้น ซึ่งในปี 2566 สำนักเขตคันนายาว ได้ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในการร่วมสนับสนุนการดูแลพื้นที่สีเขียว และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกัน ในพื้นที่โดยรอบนิคมฯ ประกอบด้วยพื้นที่คลองหลอแหล ช่วงประตูระบายน้ำ E7 ถึง ถนนเสรีไทย ทั้งสองฝั่งคลอง รวมพื้นที่ 30,000 ตารางเมตร หรือ 18.75 ไร่ ช่วง คลองหลอแหล ถึงคลองบางชัน ความยาว 0.68 กิโลเมตร ฟุตบาทกว้าง 2.5 เมตร สองฝั่ง / เกาะกลาง กว้าง 2.5 เมตร รวมพื้นที่ 5,100 ตารางเมตร หรือ 3.17 ไร่

ในความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลาในข้อตกลง 3 ปี นับแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป แต่ทั้งนี้ อาจมีการปรับปรุงหรือขยายระยะเวลาการให้ความร่วมมือได้ตามความเหมาะสม ด้วยความเห็นชอบจากหน่วยงานทั้งสองฝ่าย โดยการทำข้อตกลงเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นเดียวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว

© 2021 thairemark.com