Monday, 4 December 2023 - 7 : 25 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผู้ว่าฯชลบุรีเดินหน้าเชิงรุกนำเครื่อง LUF 60 ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เพื่อประชาสัมพันธ์ การซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและเน้นย้ำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นาวาเอก พินัย จินชัย รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดชลบุรี นายพงศ์ธสิษฐ์ ปิจน์นท์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี

นายชายชาญ เตโชทินกร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี นางพนิดา จันทวัฒน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ด้วยประเทศไทยจะเกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐานในช่วงนี้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขภาพของประชาชน จังหวัดชลบุรีโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี จึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วน เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงผลการดำเนินการของจังหวัดชลบุรี

ตามแผนเผชิญเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองๆ เพื่อเป็นการดำเนินการในเชิงป้องกันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้ตระหนัก และดำเนินการเพื่อลดผลกระทบจากค่าฝุ่นละอองฯ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและจะมีการปฎิบัติการอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา ที่เกิดปัญหาหมอกควันและความร้อน

ทั้งนี้ได้นำชุดยานยนต์ดับเพลิงฉีดพ่นละอองน้ำควบคุมระยะทางไกล LUF-60ระดมรถฉีดน้ำเพิ่มความชื้นในอากาศสามารถช่วยลดมลภาวะอากาศเป็นพิษและสร้างความชุ่มชื้น ในอากาศ ลดหมอกควันไฟ ในช่วงนี้

© 2021 thairemark.com