Wednesday, 29 May 2024 - 12 : 48 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ชลบุรีจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ปีที่ 69

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ที่หน้าอาคารกองร้อยบังคับการและบริการ บก.อส.จ.ชบ.อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายกองเอกธวัชชัย ศรีทอง ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเนื่องในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 69 ปี โดยมี นางสาวประภัสรา ศรีทอง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธี

นายกองเอกธวัชชัย ศรีทอง ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนในทุกปี ถือเป็นพิธีที่มีความสำคัญที่จะได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงประจำกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี และพิธีสดุดีและรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้อุทิศกำลังกาย กำลังใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยเสียสละ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ประเทศชาติเป็นส่วนรวม และพิธีรับฟังสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนที่ส่งความปรารถนาดีมายังเหล่ากำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกคน

ปัจจุบันบ้านเมืองประสบปัญหา ภัยคุกคามหลายประการเช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาแรงงานต่างด้าวปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัย ปัญหาเหล่านี้ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในบ้านเมือง จึงขอให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ทุกนาย จงตระหนักและรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเป็นกำลังหลักของฝ่ายปกครองในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนแบ่งเบาภาระของผู้บังคับบัญชา อยู่ในระเบียบวินัย และรับผิดชอบต่อหน้าที่

“ผมในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรีมีความห่วงใย และขอมอบความปรารถนาดี แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ใส่ใจ กำกับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอย่างใกล้ชิด และดูแลสิทธิสวัสดิการต่าง ๆให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงบันดาลประทานพรให้ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกท่าน และครอบครัว จงมีแต่ความสุขความเจริญ คิดสิ่งใด ขอให้สมความปรารถนาทุกประการ”

จากนั้น นายกองเอกธวัชชัย ศรีทอง ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี ได้มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ให้แก่ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 รายและมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง จำนวน 69 ทุน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 2,000 บาท และได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรีจำนวน 68 ทุน เป็นเงิน 203,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 205,000บาทพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัดร่วมบริจาคเงิน 163,000 บาท เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี อีกด้วย

© 2021 thairemark.com