Monday, 4 December 2023 - 8 : 01 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผู้ว่าฯ ชลบุรี เปิดเวทีรับฟังปัญหาความเดือดร้อนชาวอำเภอหนองใหญ่ เร่งสำรวจปัญหาช้างป่ารุกที่ประชาชน

ผู้ว่าฯ ชลบุรี เปิดเวทีรับฟังปัญหาความเดือดร้อนชาวอำเภอหนองใหญ่ เร่งสำรวจปัญหาช้างป่ารุกที่ประชาชน และปัญหาเร่งด่วนอื่นๆในพื้นที่ เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา อำเภอหนองใหญ่ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ร่วมลงพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ นางปณิดา พันธ์โชติ นายอำเภอหนองใหญ่ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยมีประเด็นหลักคือปัญหาช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตรของประชาชน โดยมีความต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการช้างป่าพร้อมแนวทางการแก้ขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังมีประเด็นการร้องขอใช้ไฟของประชาชนในพื้นที่เขตป่าและพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน และที่ดินไม่มีเอกสิทธิ์ รวมถึงปัญหาการใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติป่าแดงและป่าชุมชนกลาง และปัญหาแนวเขตพื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง ซึ่งเป็นความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการแก้ไข

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จากการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพื้นที่ ถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งวันนี้ได้นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมารับฟังปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในพื้นที่ ประกอบกับนโยบายสำคัญที่ตนมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมีได้เน้นย้ำนโยบายสำคัญกับส่วนราชการและข้าราชการทุกคน ประกอบด้วยนโยบายการทำให้จังหวัดชลบุรีเป็น”เมืองสะอาด” เพื่อเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดในการเป็น 1 ใน 3 ของจังหวัดพื้นที่ EEC โดยได้วางแนวทางการดำเนินงานและมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เรียบร้อยแล้ว นโยบายต่อมาเป็นเรื่องการให้บริการประชาชน เน้นย้ำทุกงานบริการต้องเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด อีกหนึ่งนโยบายสำคัญคือการสร้างการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่

โดยให้อำเภอไปสำรวจหอกระจายข่าวในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับประชาชน ให้สามารถรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะสื่อโซเชียลต้องติดตามหากพบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต้องเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน รวมถึงเรื่องการบริหารจัดการขยะ โดยเฉพาะขยะเปียกในครัวเรือน ด้วยการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ผู้ว่าฯ ให้ความสำคัญ เช่น ปัญหาด้านยาเสพติด ปัญหาด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสิ่งแวดล้อม เรื่องถนนหนทาง ด้านการศึกษา การขาดแคลนทุนการศึกษา ปัญหาเรื่องประชาชนไม่มีไฟฟ้า น้ำประปาใช้ ปัญหาที่ดินทำกิน ซึ่งทุกๆปัญหาจังหวัดชลบุรีพร้อมสนับสนุนท้องถิ่นให้สามารถดูแลประชาชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

และวันนี้ได้มีการลงพื้นที่สำรวจปัญหาชาวบ้านไม่มีเอกสารสิทธิที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแดงและป่าชุมนุมกลาง หมู่ 6 ตำบลหนองใหญ่ หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังสี่แยกหนองเสือช้าง-แยกปากคลองน้ำดำ เพื่อติดตามปัญหาถนนทางหลวงสาย 3245 ที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามกำหนด เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร และจุดสุดท้ายลงไปตรวจสอบแนวเขตอำเภอหนองใหญ่และอำเภอปลวกแดง มีแนวเขตทับซ้อนกัน ทำให้เกิดปัญหาในการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับเรื่องเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ส่วนของงบประมาณที่ต้องใช้ดำเนินการให้เสนอข้อมูลให้ทางจังหวัดทราบเพื่อนำไปสู่การขอรับการจัดสรรงบประมาณมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนต่อไป

© 2021 thairemark.com