Sunday, 25 February 2024 - 3 : 33 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ชลบุรี นำยุวกาชาดสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566

เมื่อ09.00 น.วันที่ 31 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในฐานะนายกยุวกาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 (101 ปี ยุวกาชาดไทย) เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้งยุวกาชาดไทย และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

สมาชิกยุวกาชาด บุคลากรด้านยุวกาชาดในส่วนภูมิภาค และเป็นกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวกาชาดผ่านวันสำคัญของยุวกาชาดส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษามากขึ้นและเพื่อให้ทุกจังหวัดได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยอย่างทั่วถึง

กิจการยุวกาชาดไทย ก่อตั้งขึ้นโดยพระดำริของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 ในชื่อ “กองอนุสภากาชาดสยาม” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “กองอนุกาชาด” “กองยุวกาชาด” และ “สำนักงานยุวกาชาด” ในปี 2540 จนถึงปัจจุบัน

© 2021 thairemark.com