Thursday, 23 May 2024 - 4 : 48 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“โคราช”เดินหน้ายกระดับศักยภาพเศรษฐกิจ GI เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน สู่สินค้าระดับโลก

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 66 ที่ โรงแรมเซ็นทารา โคราช นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาเป็นประธานในพิธีกิจกรรมลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ และ ซัพพลายเชนสินค้าและบริการ GI “เครื่องปั้นดินเผา” เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวของวิถีชุมชน สร้างรายได้ให้ชุมชน เกิดการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น”โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 2จังหวัดนครราชสีมา สถาบันทิวา (TVA Institute) รวมทั้งเครือข่าย 17 องค์กร เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติมา ไชยวงศ์เกียรติ ในนามผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า “กิจกรรมที่จัดขึ้น มุ่งเน้นส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับภูมิศาสตร์และวิถีชุมชน ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านโลจิสติกส์การท่องเที่ยว สามารถสร้างเศรษฐกิจภายในจังหวัดนครราชสีมาทั้งในภาคการท่องเที่ยว การผลิต การจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนสู่ระดับภูมิภาคทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดี ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่เป้าหมายและสร้างรายได้มวลรวมที่เพิ่มมากขึ้นให้กับจังหวัดนครราชสีมาต่อไป

© 2021 thairemark.com