Tuesday, 16 July 2024 - 3 : 47 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“3 สถาบัน” เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย หนุนผู้ประกอบการใช้ “หม้อแปลง Low Carbon” บริหารจัดการพลังงาน ลดค่าไฟ 3-5 หมื่น/เดือน

“3 สถาบันฯ” สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (โครงการ Energy Point), สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รุด! เสริมแกร่งให้ผู้ประกอบการเชียงใหม่ โรงน้ำแข็งธารทอง ติดตั้ง หม้อแปลง Low Carbon อนุรักษ์พลังงาน ลดค่าไฟ 5-20% 30,000-50,000 บาท/เดือน ลดคาร์บอน 1,721,669 Kgco2 ลดก๊าซเรือนกระจก เทียบเท่าปลูกป่าในเมือง 1,171 ไร่

นายประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์กับนวัตกรรม) บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด เปิดเผยว่า สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (โครงการ Energy Point) ซึ่งเป็นสถาบันส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมในด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดระดับของการใช้พลังงานของประเทศลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ภายในปี 2579 ตามแผนการอนุรักษ์พลังงานปี 2558 – 2579 กระทรวงพลังงาน ซึ่งกลไกสำคัญอันหนึ่งที่จะช่วยให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จและเกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม และได้ถูกกำหนดเป็นหนึ่งในมาตรการหลักภายใต้แผนดังกล่าว คือ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทนให้แก่ผู้ประกอบการที่ยังคงต้องมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง

ที่ผ่านมาพบว่าปัญหาในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานหรือพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม และภาคอาคาร สถานประกอบการบางแห่ง ยังขาดความเชื่อมั่นด้านเทคนิคในมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่จะดำเนินการ ยังไม่มั่นใจในเครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงเพื่อลดการใช้พลังงาน หม้อแปลง Low Carbon เป็นนวัตกรรมที่ทางสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำไปส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการแก่ผู้ประกอบการในด้านการบริหารจัดการพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่สมบูรณ์ให้แก่ผู้ประกอบการ

“สภาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ได้ทำการติดตั้งหม้อแปลง Low Carbon ให้แก่โรงน้ำแข็งธารทอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด 630 KVA 22 KV 400/230 V เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า 30,000-50,000 บาท/เดือน เทียบเท่าปลูกป่าในเมือง 1,171 ไร่ ลดการใช้ก๊าซธรรมชาติ 30,099,104 ลูกบาทศ์ฟุต ลดการใช้ถ่านหินลิกไนต์ 1,628,056 กิโลกรัม ลดน้ำมันเบนซิน 789,962 ลิตร ลดก๊าซปิโตรเลียมเหลว 1,024,956 ลิตร และลดคาร์บอน 1,721,669 Kgco2 พร้อมค่าเสียโอกาสเชิงคาร์บอนมูลค่า 275,467 บาท และเป็นสินค้าบริหารจัดการพลังงานสิ้นเปลือง ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อโรงงานอุตสาหกรรม ,อาคาร สถานประกอบการ และผู้ที่ใช้ไฟฟ้า ปัจจุบันค่าไฟมีราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ ต้องใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด ช่วยตอบโจทย์คนไทย ผู้ประกอบการและผู้ใช้ไฟ ช่วยลดค่าไฟฟ้า 5-20% ลดคาร์บอน ลดก๊าซเรือนกระจก ลดอุณหภูมิโลก การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงนวัตกรรมการประหยัดพลังงาน และลดค่าไฟฟ้า ลดคาร์บอนในครั้ง ทางบริษัท เจริญชัยฯ ต้องขอขอบคุณ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม และบริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่น จำกัดเป็นอย่างมาก ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในครั้งนี้”

นายประจักษ์ กล่าวต่อว่า หม้อแปลง Low Carbon ที่ผ่านมาได้รับรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงพลังงาน,กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), กองทุนอนุรักษ์พลังงาน, รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านการประหยัดพลังงานพร้อมใบเกียรติคุณ,ใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) TGO, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และรางวัลประหยัดพลังงาน ลดคาร์บอน อีกทั้งยังตีพิมพ์วรสารระดับโลก IEEE journal ด้านการประหยัดพลังงาน เป็นเครื่องการันตีว่า หม้อแปลง Low Carbon เป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การลดพลังงาน ลดก๊าซเรือนกระจกอย่างแท้จริง

© 2021 thairemark.com