Thursday, 22 February 2024 - 4 : 58 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“ธวัชชัย”ผู้ว่าฯชลบุรี ประชุมแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขตปกครองคณะสงฆ์ หนกลาง

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และกล่าวถวายการต้อนรับในการประชุมสัมมนาวิพากษ์แผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.2566-2580 เพื่อพิจารณาดำเนินการจัดทำแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.2566-2580 ในเขตปกครองคณะสงฆ์ หนกลางเมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 23 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนแม่บทแห่งชาติ ซึ่งจะได้ส่งเสริมการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ ที่มีหลักการและวิธีการอย่างรู้เท่าทันในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปสู่ประชาชนได้นำไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และส่งผลต่อสังคมให้สงบสุขได้ด้วยหลักพุทธธรรม โดยมี พระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค 1 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ สิริบุรพาธรรมสถาน ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

การประชุมสัมมนาวิพากษ์แผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.2566-2580 เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรประชาชนให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและวิธีการในการนำหลักธรรมและแนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปอบรมสั่งสอนประชาชนได้อย่างถูกต้องและไปตามระเบียบมหาเถรสมาคมที่เกี่ยวข้อง

โดยมีวัตถุประสงค์การจัดประชุมสัมมนา เพื่อให้ ได้รับทราบและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายในการดำเนินงานให้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปดำเนินการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาส ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานซึ่งกัน

© 2021 thairemark.com