Thursday, 25 July 2024 - 11 : 05 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

พม. จับมือ CPF มุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชน สู่พลเมืองคุณภาพในศตวรรษที่ 21

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. และ นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ แถลงข่าวความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่พลเมืองคุณภาพในศตวรรษที่ 21 โดยมี นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน ร่วมด้วย

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า กระทรวง พม. เป็นหน่วยงานหลักด้านสังคมขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม มีความยินดีอย่างยิ่งที่ภาครัฐและภาคธุรกิจ อย่าง ซีพีเอฟ ตระหนักถึงความสำคัญในการมีเป้าหมายการพัฒนาเด็กและเยาวชนร่วมกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะนำไปสู่การสร้างหน้าต่างแห่งโอกาส เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาและต่อยอดต้นทุนชีวิต ต้นทุนทางสังคม เพื่อสร้างเด็กดี เด็กเก่ง ที่จะมีความกล้าและร่วมกันพัฒนาประเทศไทยต่อไป

ด้าน นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ยินดีให้การสนับสนุนกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง พม. เพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้ชีวิตบนโลกดิจิทัลอย่างปลอดภัย (Digital Literacy) ผ่านการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและหลักสูตรเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์สื่อคุณภาพ เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของกระทรวงฯ ตลอดจนสภาเด็กและเยาวชน พร้อมบทเรียนออนไลน์ในหัวข้อดังกล่าวแก่ผู้ที่ใช้บริการห้องสมุดดิจิทัลของกระทรวงฯ (E-Library) ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม 2566 ช่วงสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ และจะได้ขยายผลโครงการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

“การผนึกกำลังระหว่าง ซีพีเอฟ ร่วมกับ พม. พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เป็นพลเมืองคุณภาพในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ซีพีเอฟยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กรตามลำดับ นับเป็นโอกาสดีที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะช่วยกันขับเคลื่อนสังคมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดรับตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนของรัฐบาลไทยและองค์การสหประชาชาติ” นางสาวพิมลรัตน์ กล่าว

ก่อนหน้านี้ ปี 2561 – 2565 เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้การสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ในสถานรองรับให้ได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีจากครอบครัวอุปถัมภ์ ภายใต้โครงการ “ต้นทุนชีวิตพิชิตฝันด้านอาชีพ” ทั้งด้านการศึกษา การสร้างอาชีพ และทักษะชีวิตในทุกมิติ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างสมบูรณ์และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ./

© 2021 thairemark.com