Wednesday, 24 July 2024 - 6 : 32 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

หอการค้าไทย-จีน ร่วมสมทบทุนมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสืบทอดเจตนารมณ์บรรพบุรุษ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 หอการค้าไทย-จีน จัดพิธีการมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิขาเทียม  ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย  องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิขาทียมฯ เป็นผู้รับมอบ

นายณรงค์ศักดิ์  พุทธพรมงคล  ประธานกรรมการ หอการค้าไทย-จีน  กล่าวว่า หอการค้าไทย-จีน  นอกจากมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และจีน ในทุกมิติแล้ว  หอการค้าไทย-จีน ยังมีบทบาทด้านการสาธารณกุศล ที่สืบทอดกันมายาวนาน จากรุ่นสู่รุ่น

จากการระบาดของโควิด-19 ทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก ในช่วงเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา หอการค้าไทย-จีน  ได้ร่วมบริจาคเงิน  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์ทางการแพทย์  และสิ่งของอุปโภคบริโภค ผ่านโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

สำหรับการบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นั้น เป็นกิจกรรมที่หอการค้าไทย-จีน ให้ความสำคัญ เพื่อช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ มีความพิการทางการเคลื่อนไหว ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ หอการค้าไทย-จีน ได้ร่วมสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมฯ ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม 2563  เว้นช่วงมากว่า 2 ปี ก็เนื่องจากการระบาดของโควิด-19  ขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย และทั่วโลก ดีขึ้น  จึงเป็นโอกาสอันดีที่หอการค้าไทย-จีน จะได้กลับมาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมฯ อีกครั้งหนึ่ง

ในการนี้  นายณรงค์ศักดิ์  ได้กล่าวขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคเงินกับ หอการค้าไทย-จีน รวมจำนวน 2 ล้านบาท เพื่อส่งมอบต่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย  องคมนตรี และประธานกรรมการ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   เพื่อใช้ประโยชน์ ในการจัดหาขาเทียมให้กับผู้ทุพพลภาพที่ด้อยโอกาส ต่อไป

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย  องคมนตรี และประธานกรรมการ มูลนิธิ  ขาเทียมฯ ได้กล่าวขอบคุณหอการค้าไทย-จีน และผู้มีจิตศรัทธา ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมฯ  ในวันนี้ และกล่าวเสริมว่า  มูลนิธิขาเทียมฯ  ก่อตั้งมาเป็นปีที่ 30 แล้ว ยึดมั่นปณิธานของสมเด็จย่า ในสองข้อ คือ ไม่เก็บเงินจากผู้ด้อยโอกาสที่มาติดตั้งขาเทียม และ ผู้ด้อยโอกาสทุกเพศ ทุกวัย ทุกชาติและภาษา มีความเท่าเทียมกัน ปัจจุบันมีโรงงานทำขาเทียม จำนวน 92 แห่งทั่วประเทศ ส่วนมากตั้งในพื้นที่ชายแดน และโรงพยาบาลชุมชน ใกล้บ้านผู้ด้อยโอกาส  นอกจากนี้มูลนิธิขาเทียมฯ ยังได้ให้ความช่วยเหลือ ไปยังประเทศ เพื่อนบ้าน และประเทศอื่นๆ เช่น แอฟริกา ที่ได้ขอความช่วยเหลือมา

สำหรับผู้ร่วมสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมฯ กับหอการค้าไทย-จีน ในครั้งนี้ ได้แก่ นายณรงค์ศักดิ์  พุทธพรมงคล / นายบุญยงค์  ยงเจริญรัฐ / นายสงวน ชื่นพาณิชยกุล/ นายสินชัย  งามวงศ์มาศ/ นายสมเกียรติ  เหล่าทวีสุข/ นายประสิทธิ์  ศิริมงคลเกษม / นายสันติ โกวิทจินดาชัย/ นายสรสินธุ  ไตรจักรภพ/ นายวิชัย  กาญจนเสวี/ นายสมชาย  เวชากร/นายสมัย  กวักเพฑูรย์/ นายเกรียงฤทธิ์  สุขเจริญสิน/ นายประวิตร วิรานุวัตร/ นายกวี  หัสดินไพศาล/ นายยุทธพงษ์  เลิศวิโรจน์กุล / นายย่งชิง  จริงจัง/ นายพีรภพ  แซ่ตั้ง/ นายอภิชาติ  เจนสถิตวงศ์/ และนายสันตชัย  พรหมบันดาล//

© 2021 thairemark.com