Saturday, 13 July 2024 - 9 : 26 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผู้ว่าฯ ชลบุรีลงพื้นที่อำเภอบ่อทองลุยแก้ปัญหาบริหารจัดการน้ำ-ช้างป่าทำลายพืชผล

ผู้ว่าฯ ชลบุรี ลงพื้นที่อำเภอบ่อทอง แก้ปัญหาบริหารจัดการน้ำ ปัญหาช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตรพร้อมฟื้นฟูถ้ำวัดเขาห้ายอด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 1 ธ.ค. 65 ณ ศาลาประชาคม อำเภอบ่อทอง นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี ปลัดจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ร่วมลงพื้นที่อำเภอบ่อทอง เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ กรจิระเจริญ นายอำเภอบ่อทอง ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยมีประเด็นหลักคือปัญหาช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตรของประชาชน โดยมีความต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันช้างป่ากลับคืนถิ่นสู่ป่าใหญ่อย่างถาวร ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรกรรม ซึ่งประชาชนในพื้นที่ต้องการอ่างเก็บน้ำอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม และปัญหาเส้นทางการจราจรชำรุดในหลายเส้นทาง โดยต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการซ่อมแซมถนนให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว และขอให้ขยายเป็นถนน 4 เลน จำนวน 2 เส้นทาง คือถนน 3340 จากสี่แยกหนองเสม็ด-รพ.บ่อทอง และเส้น 3245 จากหนองใหญ่-ปรกฟ้า ซึ่งเป็นความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการแก้ไข

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จากการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพื้นที่ ถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งวันนี้ได้นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมารับฟังปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในพื้นที่ ประกอบกับนโยบายสำคัญที่ตนมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมีได้เน้นย้ำนโยบายสำคัญกับส่วนราชการและข้าราชการทุกคน ประกอบด้วยนโยบายการทำให้จังหวัดชลบุรีเป็น”เมืองสะอาด” เพื่อเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดในการเป็น 1 ใน 3 ของจังหวัดพื้นที่ EEC โดยได้วางแนวทางการดำเนินงานและมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เรียบร้อยแล้ว นโยบายต่อมาเป็นเรื่องการให้บริการประชาชน เน้นย้ำทุกงานบริการต้องเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด อีกหนึ่งนโยบายสำคัญคือการสร้างการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่

โดยให้อำเภอไปสำรวจหอกระจายข่าวในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับประชาชน ให้สามารถรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะสื่อโซเชียลต้องติดตามหากพบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต้องเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน รวมถึงเรื่องการบริหารจัดการขยะ โดยเฉพาะขยะเปียกในครัวเรือน ด้วยการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ผู้ว่าฯ ให้ความสำคัญ เช่น ปัญหาด้านยาเสพติด ปัญหาด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสิ่งแวดล้อม เรื่องถนนหนทาง ด้านการศึกษา การขาดแคลนทุนการศึกษา ปัญหาเรื่องประชาชนไม่มีไฟฟ้า น้ำประปาใช้ ปัญหาที่ดินทำกิน ซึ่งทุกๆปัญหาจังหวัดชลบุรีพร้อมสนับสนุนท้องถิ่นให้สามารถดูแลประชาชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยได้ลงพื้นที่สำรวจปัญหาเส้นทางการจราจรชำรุด ถนนสาย 3340 กิโลเมตรที่ 16-17 เส้นหนองเสม็ด -บ่อทอง ที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ โดยได้หารือร่วมกับผู้นำชุมชนในการกำหนดแนวทางและรูปแบบการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังถ้ำวัดเขาห้ายอด เพื่อสำรวจเตรียมฟื้นฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติต่อไป รวมถึงเดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำกระแส เพื่อสำรวจแหล่งน้ำในการนำมาใช้บริหารจัดน้ำทั้งอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่รวมถึงเตรียมส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย ในส่วนของปัญหาช้างป่าได้ร่วมหารือกับหน่วยพิทักษ์ป่าเขาใหญ่ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ในการแก้ไขปัญหาช้างป่าที่ลงมาทำลายพืชผลทางการเกษตรของประชาชน และจุดสุดท้ายได้เยี่ยมชาวบ้านพื้นที่บ้านเขาใหญ่ จำนวน 7 หลังคาเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับเรื่องเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ส่วนของงบประมาณที่ต้องใช้ดำเนินการให้เสนอข้อมูลให้ทางจังหวัดทราบเพื่อนำไปสู่การขอรับการจัดสรรงบประมาณมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนต่อไป

© 2021 thairemark.com