Saturday, 13 July 2024 - 10 : 00 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ออลล์ นาวแต่งตั้งซีอีโอ “ธเนศ พิริย์โยธินกุล” ขับเคลื่อนธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ออลล์ นาว (ALL NOW) น้องใหม่ในเครือซีพี ประกาศแต่งตั้งซีอีโอ “ธเนศ พิริย์โยธินกุล” ขับเคลื่อนธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มุ่งมั่นสร้างมาตราฐานการเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เติบโตอย่างยั่งยืน (Logistics for Sustainability)

รายงานข่าวจากกลุ่มบริษัท ออลล์ นาว เปิดเผยว่า ออลล์ นาว (ALL NOW) เป็นกลุ่มบริษัทใหม่ภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์และศูนย์กลางโลจิสติกส์ของทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ ในการนี้จึงประกาศแต่งตั้ง นายธเนศ พิริย์โยธินกุล ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็น “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนความเข้าใจในธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และที่สำคัญมีประสบการณ์มาอย่างยาวนานในหลากหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจการขนส่งทางเรือและทางอากาศ ธุรกิจการบริหารจัดการท่าเรือ ธุรกิจการบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้า ธุรกิจการบริหารจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า รวมทั้งประสบการณ์ทางด้านโลจิสติกส์ในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น Retail, FMCG, Automotive, Chemical, Electronics, Pharmaceutical, e-Commerce ต่างๆ

นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายในแวดวงโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งในและต่างประเทศมากว่า 27 ปี โดยเริ่มต้นการทำงานที่ International Business Machines, หรือ IBM ต่อมาได้มีโอกาสร่วมงานกับ A.P. Moller – Maersk & Damco ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศหลากหลายภูมิภาค เป็นระยะเวลา 19 ปี จึงทำให้มั่นใจว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมและจะทำให้สามารถพัฒนาและสานต่อแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัท ออลล์ นาว ให้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ทั้งนี้ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ ออลล์ นาว กรุ๊ป นายธเนศ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการค้าพัฒนาธุรกิจและการลงทุน และ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจ JWD Group เป็นระยะเวลากว่า 9 ปี เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์และมุมมองในการขับเคลื่อนธุรกิจที่แตกต่าง ผ่านประสบการณ์ด้านการกำหนดและพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจใหม่ๆ ในอุตสาหรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในเทรนด์อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในอนาคต การปรับเปลี่ยนและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง การบริหารงานเพื่อสร้างธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งประสบการณ์ในการนำธุรกิจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

© 2021 thairemark.com