Wednesday, 17 April 2024 - 3 : 41 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผู้นำต้องทำก่อน !! ผู้ว่าฯชลบุรี นำปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อม นางสาวประภัสรา ศรีทอง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี น้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามโครงการ ” “โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และขับเคลื่อนกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ได้ปรับพื้นที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พลิกฟื้นปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อลดรายจ่ายและเป็นต้นแบบให้กับหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน ได้น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวและสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน ในกิจกรรม ““โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” สร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีพืชผักสวนครัวมากกว่า 15 ชนิด เช่น พริก มะเขือ ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ผักสวนครัวตามฤดูกาล แนวคิด “ผู้นำต้องทำก่อน” เป็นต้นแบบให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชน ชาวชลบุรี ทุกครัวเรือน ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงไก่ เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และเน้นการพึ่งตนเอง ณ บริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการชลบุรี

โดยจังหวัดชลบุรี ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร มาขยายผลและต่อยอดสู่กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านและทุกครัวเรือน ปลูกผักสวนครัว ภายใต้แนวคิด “ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน”และรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวมาอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยคนละ 10 ชนิด เป็นการสร้างหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มั่นคงและปลอดภัยได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดความมั่นคงระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างยั่งยืน

© 2021 thairemark.com