Thursday, 25 July 2024 - 10 : 49 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“สภากาแฟชลบุรี” พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาจังหวัดอย่างบูรณาการและยั่งยืน

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 30 พ.ย.65 ณ อาคารโรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายวินัย เลิศประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี ปลัดจังหวัดชลบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทั้งฝ่ายพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมประชุมสภากาแฟ

เพื่อหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชลบุรี รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำคัญของหน่วยงานต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพลังงาน และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก พร้อมมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างไม่เป็นทางการ

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สภากาแฟ ชลบุรี คือการประชุมนอกรอบในตอนเช้าเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนในพื้นที่ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกับหน่วยงานภายในจังหวัดชลบุรีอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาพร้อมหาแนวทางการดำเนินงานให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชลบุรีให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างบูรณาการและยั่งยืน

ทั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดแสดงรำกระบี่กระบองและศิลปะการต่อสู้มวยไทยให้ผู้มาร่วมงานได้รับชมอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมสภากาแฟ หน่วยงานราชการในจังหวัดชลบุรี จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละเดือน และในเดือนธันวาคม สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรีรับเป็นเจ้าภาพในครั้งถัดไป

© 2021 thairemark.com