Wednesday, 17 April 2024 - 7 : 16 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ชวนเที่ยวงาน “พรรณไม้งาม อร่ามชล” เทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ และของดีเมืองชลบุรี

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 22 พ.ย.65 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน “พรรณไม้งาม อร่ามชล” ครั้งที่ 5 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวประภัสรา ศรีทอง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ นายบุญลือ คงสูงเนิน เกษตรจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าสวนราชการ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทั้งในด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ และมีผลผลิตที่ตลาดรองรับ ประกอบกับธุรกิจในด้านที่อยู่อาศัย และการบริการกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการมีความต้องการ มีกำลังซื้อไม้ดอกไม้ประดับสูง เพื่อนำไปตกแต่งสวนในที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนียม โรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นับได้ว่าธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีอีกด้วยและเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด แลกเปลี่ยนความรู้ทักษะ และแนวทางการผลิตด้านการเกษตร และขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจภาคเกษตรในจังหวัดชลบุรี ฟื้นฟูและเยียวยา สร้างขวัญ และกำลังใจแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการพัฒนาคุณภาพการผลิตให้ดียิ่งขึ้นไปและวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตร และเครือข่ายต่างๆ

ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและเป็นไป ตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดไม้ดอกไม้ประดับประกวดชวนชม ประกวดโชคเก้าชั้น ประกวดไม้ด่างการประกวดแคคตัส การประกวดแข่งขันการจัดสวนหย่อม การจัดสวนถาดนักเรียน การอบรมให้ความรู้ทางด้านการเกษตร และอบรมด้านอาหาร ซึ่งล้วนเป็น กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกษตรกร มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

เกษตรกรยุคปัจจุบัน เป็นเกษตรกรในยุคของข้อมูลข่าวสารที่ฉับไว จำเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาผลผลิต ให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง พี่น้องเกษตรกรต้องพัฒนารูปแบบการผลิตและการตลาด เพื่อสร้างมาตรฐานและคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งนำมาสู่รายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

งาน “พรรณไม้งาม อร่ามชล” ครั้งที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20– 27 พ.ย. 2565 เพื่อเชื่อมโยงการผลิตการตลาดไม้ดอกไม้ประดับ ส่งเสริมการพัฒนาการผลิต การเพิ่มมูลค่าไม้ดอกไม้ประดับ ตลอดจนเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีอีกด้วย

© 2021 thairemark.com